Άρειος Πάγος 406/2020 (Απάτη ποιος είναι ευμενέστερος ΠΚ)

Μετά την δημοσίευση της προσβαλλομένης αποφάσεως και πριν την αμετάκλητη εκδίκαση της τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4619/2019 [έναρξη ισχύος 1-7- 2019], ο οποίος είναι ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο αφού πλέον το προβλεπόμενο από το άρθρο 386 παρ.1α Π Κ ποινικό αδίκημα της απάτης για το οποίο αυτός [κατηγορούμενος] καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα πέντε [15] μηνών που ανεστάλη επί τριετία, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή , δηλαδή ηπιότερα σε σχέση με την προισχύσασα ποινική μεταχείριση του δράστη, που προέβλεπε φυλάκιση τουλάχιστον τριών [3] μηνών η οποία ως στερητική της ελευθερίας ποινή λαμβάνεται υπόφη για την εφαρμογή ή μη του επιεικέστερου νόμου. Συνεπώς, κρίνεται αυτεπαγγέλτως ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής επιεικέστερου, νεότερου νόμου, σύμφωνα με τα άρθρα 2 ΠΚ και 511 εδ.γ’του ΚΠΔ και συγκεκριμένα ότι είναι δυνατόν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εφαρμόζοντας το επιεικέστερο νέο άρθρο 386 παρ. Ια ΠΚ, να επιβάλει στον κατηγορούμενο φυλάκιση κατώτερη των τριών  μηνών.