(Απάτη, έγκληση. Στο έγκλημα της απάτης η τέλεση της πράξης σε βάρος του παθόντος γίνεται αντιληπτή από αυτόν μόλις κατανοήσει ότι υπέστη περιουσιακή ζημία, αφού πριν τελεί σε πλάνη. Εμπρόθεσμη η υποβολή της έγκλησης από το χρόνο διαπίστωσης της περιουσιακής ζημίας, δεκτή η προσφυγή. Τέλεση απάτης λόγω ψευδών διαβεβαιώσεων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προκειμένου να υλοποιηθεί εμπορική συμφωνία. Επειδή έχει προηγηθεί η διενέργεια αστυνομικής προανάκρισης για την πράξη της απάτης που είναι πλημμέλημα στην καθ’υλην αρμοδιότητα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου σε συνδυασμό με το ότι προκύπτουν ενδείξεις διατάσσεται η άσκηση ποινικής δίωξης).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αριθμός:1/2022

                                                                     ΔΙΑΤΑΞΗ

                                                   Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάβαμε υπόψη την προσφυγή του Π. Κ. του Κ. κατά της υπ’αριθ.24/2021 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας με την οποία απορρίφθηκε η έγκλησή του κατά παντός υπευθύνου για την πράξη της απάτης. Η προσβαλλόμενη διάταξη επιδόθηκε στον προσφεύγοντα στις 29-11-2021 σύμφωνα με το επισυναφθέν στη δικογραφία αποδεικτικό επίδοσης. Για την ανωτέρω προσφυγή συντάχθηκε σχετικό δικόγραφο το οποίο κατατέθηκε από τον προσφεύγοντα στις 14/12/2021 στον Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Για την κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου συντάχθηκε σχετική έκθεση, που υπογράφηκε από τον αρμόδιο Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας και τον προσφεύγοντα. Στο δικόγραφο της προσφυγής ο προσφεύγων εκθέτει ότι έγινε εσφαλμένη αξιολόγηση των νομικών ζητημάτων από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας και ότι υπάρχουν οι ενδείξεις που δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης για την καταγγελλόμενη πράξη. Για την προσφυγή ο προσφεύγων κατέθεσε παράβολο αξίας 250 ευρώ κωδικό …… Κατά συνέπεια η προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 52, 474 ΚΠΔ και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας απέρριψε την έγκληση του προσφεύγοντος κρίνοντας ότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα, δηλαδή ότι το κατ’έγκληση διωκόμενο έγκλημα  της απάτης σε βάρος του  έγινε αντιληπτό από τον προσφεύγοντα στις 8-10-2020 και παρά ταύτα ο ίδιος προέβη στην υποβολή έγκλησης στις 9-2-2021. Ωστόσο από όσα εκθέτει στην προσφυγή του ο προσφεύγων σε σνδυασμό με τα αναφερόμενα στην από 6-2-2021κατάθεσή, η οποία υπέχει θέση έγκλησης,   γίνεται σαφές ότι τούτη η έγκληση ασκήθηκε εντός της τρίμηνης κατά το άρθρο 114 ΠΚ προθεσμίας. Τούτο διότι ο ίδιος αντιλήφθηκε τη σε βάρος του περιουσιακή ζημία το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2020. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η αντίληψη από την πλευρά του παθόντος της απάτης, ότι η περουσιακή διάθεση στην οποία προέβη ήταν προϊόν παραπλάνησης, γίνεται με τη διαπίστωση ότι έχει υποστεί αντίστοιχη περουσιακή ζημία. Εξάλλου η προγενέστερη περιουσιακή διάθεση του παθόντος του εγκλήματος της απάτης λαμβάνει χώρα λόγω της εσφαλμένης εντύπωσης, που έχει καλλιεργηθεί στο νου του από τις παραπλανητικές πληροφορίες του δράστη. Κατά συνέπεια τούτος δεν έχει αντιληφθεί τη σε βάρος του πράξη, παρά μόνο όταν πια υποπέσει στις αισθήσεις του η ζημία του. Στην προκειμένη περίτωση όπως προκύπτει  από την 6-2-2021 κατάθεση του προσφεύγοντος αλλά και όπως τούτος αναφέρει στην προσφυγή του, ο ίδιος αντιλήφθηκε το μήνα Δεκέβριο του έτους 2020 ότι είχε υποστεί περιουσιακή ζημία ύψους 18.247 λιρών Αγγλίας και αποτέλεσε έτσι θύμα απάτης από τις ψευδείς διαβεβαιώσεις των εγκαλουμένων για καταβολή χρηματικών ποσών στα πλαίσια τραπεζικών συναλλαγών προκειμένου να υλοποιηθεί εμπορική τους συμφωνία.  Κατά συνέπεια η έγκληση ασκήθηκε εμπρόθεσμα και επομένως εσφαλμένα ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας με την προσβαλλόμενη διάταξή του την απέρριψε με το σκεπιτικό ότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα. Ως εκ τούτου η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της ενόψει του ότι για την καταγγελλόμενη πράξη της απάτης (αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου) έχει ήδη διενεργηθεί αυτεπάγγελτη προανάκριση και εφόσον προκύπτουν ενδείξεις πρέπει να ασκηθεί ποινική διωξη σε βάρος των εγκαλουμένων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 43πα1, 52 ΚΠΔ.

Περαιτέρω όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα έγγραφα κατά την αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση, που διενεργήθηκε από τους προανακριτικούς υπαλλήλους του Τμήματος Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ααφάλειας Λάρισας, ο προσφεύγων στις 2-9-2020 κατέθεσε στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό BG…….  με δικαιούχο την εταιρία με την επωνυμία L…… LIMITED EOOD με έδρα τη Βουλγαρία το ποσό των 4.136 λιρών Αγγλίας. Τούτο έγινε επειδή παραπλανήθηκε στις 13-8-2020  από τις ψευδείς διαβεαιώσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον εκπρόσωπο της εταιρίας H….. INSOLVENCY LIMITED ότι για την υλοποίηση της εμπορικής συμφωνίας αγοράς από την ανωτέρω εταιρία της επιχείρησης του προσφεύγοντος με αντικείμενο την καλλιέργεια  χριστουγεννιάτικων δένδρων, ήταν αναγκαίο να συνεργαστεί για τις γραφειοκρατικές και τραπεζικές διαδικασίες με την εταιρία  R…. W…….    Έτσι ο προσφεύγων στη συνέχεια είχε ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον εκπρόσωπο της εταιρίας  R… W…, ο οποίος με τη σειρά του ανακοίνωσε εν γνώσει του ψευδώς  στον προσφεύγοντα ότι για να ολοκληρωθεί η εμπορική συμφωνία ήταν αναγκαίο να καταβληθεί από αυτόν το πιο πάνω αναφερθέν ποσό των 4.136 λιρών Αγγλίας στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό BG…..  με δικαιούχο την εταιρία με την επωνυμία L….. LIMITED EOOD με έδρα τη Βουλγαρία, πράξη στην οποία (όπως προαναφέρθηκε) προέβη ο προσφεύγων. Ακολούθως ο προσφεύγων μετά από ψευδή ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τον εκπρόσωπο της εταιρίας με την επωνυμία R…. W…, ότι απαιτούνταν ως επιπλέον εγγύηση το ποσό των 4.517 ευρώ κατέθεσε στις 24-9-2020 λογω παραπλάνησής του το εν λόγω ποσό στον προαναφερθέντα τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας L…. LIMITED EOOD. Επίσης ο εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία   R…. W…. στα πλαίσια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον προσφεύγοντα, του ανέφερε εν γνώσει του ψευδώς στις 8-10-2020  ότι έλαβε χώρα αποστολή του εμβάσματος για το ποσό των 18.800 λιρών Αγγλίας, που ήταν το τίμημα για την πώληση της επιχείρησης του προσφεύγοντος με αντικείμενο την καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων στην εταιρία H…. INSOLVENCY LIMITED. Επειδή όμως ο προσφεύγων διαπίστωσε ότι δεν είχε γίνει η πίστωση με το αντίστοιχο ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό συνέχισε την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον εκπρόσωπο της εταιρίας με την επωνυμία R…. W.., ο οποίος του ανέφερε εν γνώσει του ψευδώς ότι λόγω προβλήματος στην εκκαθάριση της εταιρίας απαιτούνταν να ανοιχθεί OFF SHORE τραπεζικός λογαριασμός και να κατατεθεί συνολικά το ποσό των    50.000 λιρών Αγγλίας από το οποίο ποσό, ο προσφεύγων έπρεπε να καταθέσει το ποσό των 10.000 λιρών Αγγλίας. Διαβεβαίωσε ακόμη εν γνώσει του ψευδώς τον προσεύγοντα ότι το υπόλοιπο ποσό των 40.000 λιρών Αγγλίας  αναλογούσε στην εταιρία με την επωνυμία  R… W… Έτσι ο προσφεύγων παραπλανώμενος ότι συνέτρεχε ο ανωτέρω λόγος πείστηκε και κατέθεσε κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους 2020 μετά από υπόδειξη του εκπροσώπου της εταιρίας  R… W… το ποσό των 10.000 λιρών Αγγλίας στον τραπεζικό λογαριασμό BG….. με δικαιούχο την εταιρία TIR…… LTD. Πλην όμως ο προσφεύγων ουδέποτε έλαβε το τίμημα της πώλησης και τα ποσά που κατέθεσε στους ανωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς, αφορούσαν καταθέσεις χωρίς αιτία, αφού όσα ανακοινώθηκαν στον προσφεύγοντα για την ανάγκη κατάθεσης χρηματικών ποσών στα πλαίσια γραφειοκρατικών δικαδικασιών  ώστε να υλοποιηθεί η  προαναφερθείσα εμπορική σύμβαση, ήταν ψευδή με προφανή σκοπό αποκομιδής  παράνομου οφέλους από τα εμπλεκόμενα στη διαχείριση των ανωτέρω εταιρίων πρόσωπα. Η περιουσιακή του ζημία, όπως ο ίδιος ο προσφεύγων αναφέρει ανέρχεται σε 18.247 λίρες Αγγλίας. Από την αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση έγινε εφικτό να προσδιοριστεί η ταυτότητα του εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία  L….. LIMITED EOOD, που είναι ο D… G… V… και της εταιρίας με την επωνυμία TIR…… EOOD, που είναι ο  Y…. R…. K…., ενώ εμπλοκή στη διαχείριση των  ανωτέρω δύο εταιριών  αντίστοιχα είχαν οι  K… M… P… και  P… A… A… Με βάση όσα προαναφέρθηκαν προκύπτουν ενδείξεις, που δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας για την καταγγελλόμενη πράξη της απάτης κατά συναυτουργία και κατ’εξακολούθηση σε βάρος των εμπλεκόμενων στη διαχείριση προσώπων των εταιριών  H…. INSOLVENCY LIMITED, L…. LIMITED EOOD, R…. W…,  TIR…. EOOD, που φέρεται ότι τελέστηκε στη Λάρισα κατά το διάστημα από τις 13-8-2020 έως το μήνα Οκτώβριο του έτους 2020. Η άσκηση της ποινικής δίωξης επίσης δικαιολογείται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 43, 52 ΚΠΔ λόγω του ότι για την πράξη της απάτης (που είναι πλημμέλημα αρμοδιότητας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου) έχει διενεργηθεί αυτεπάγγελτη προανάκριση από τους προανακριτικούς υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας. Κατά συνέπεια, αφού η προσφυγή γίνεται δεκτή στην ουσία της πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 250 ευρώ, που αφορά το παράβολο του προσφεύγοντος.

                                                     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δεχόμαστε τυπικά και ουσιαστικά την προσφυγή του Πασχάλη Κατσαρά του Κυριάκου κατά της 24/2021 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.

-Παραγγέλλουμε τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος των εμπλεκόμενων στη διαχείριση προσώπων των εταιριών  H…. INSOLVENCY LIMITED, L…. LIMITED EOOD, R… W…,  TIR… EOOD για  την πράξη της απάτης κατά συναυτουργία και κατ’εξακολούθηση που φέρεται ότι τελέστηκε στη Λάρισα κατά το διάστημα από τις 13-8-2020 έως το μήνα Οκτώβριο του έτους 2020.

-Διατάσσουμε την επιστροφή του παραβόλου με κωδικό αριθμό κατάθεσης ύψους 250 ευρώ στον προφεύγοντα.

                                                    Λάρισα 5-1-2022

                                         Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας

                                                Λάμπρος Σ.Τσόγκας

                                             Αντεισαγγελέας Εφετών