Απορρίπτεται η προσφυγή διότι οι προσφεύγοντες έχοντας τον κρίσιμο χρόνο την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά το άρθρο 13 ΠΚ και ενώ οι εκπρόσωποι της εγκαλούσας εταιρίας είχαν ήδη από τις 27-1-2020 ζητήσει τη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου …. για τη σύναψη των συμβάσων μίσθωσης αναφορικά με τις παραλίες ….. και ……, τούτοι δεν προέβησαν άμεσα στην ενεργοποίηση ελεγκτικών διαδικασιών για τη βασιμότητα της αίτησης, ούτε βέβαια προέβησαν   στη λήψη της απόφασης για τη σχετική μίσθωση. Αντί τούτου, άφησαν να  παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής της αίτησης αδρανώντας να προβούν σε υπηρεσιακή ενέργεια για το ζήτημα που η αίτηση της εγκαλούσας εταιρίας αφορούσε, μολονότι λόγω της πιο πάνω ιδιότητάς τους γνώριζαν τις υποχρεώσεις τους για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση της διοίκησης σε αίτημα  ιδιώτη, όπως τουτο προβλέπεται στο άρθρο 10 του Σ.  Ειδικότερα η διοίκηση από την πιο πάνω διάταξη οφείλει να δρα αποτελεσματικά και άμεσα στα αιτήματα των πολιτών, αφού έτσι διασφαλίζονται οι αρχές της εμπιστοσύνης, της αμεσότητας και της αποτελεσματικότητας στη δράση της. Με βάση τα προαναφερθέντα το υπηρεσιακό τους καθήκον επέβαλε στους ίδιους, εφόσον έκριναν ότι έπρεπε να προβούν σε ελεγκτικές ενέργειες,  την άμεση αποστολή ερωτήματτος, μετά από λήψη σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Σκιάθου, στην Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας για τα ζητήματα της ομορότητας των επίμαχων εκτάσεων στις πιο πάνω περιοχές και της θεώρησης των ορθοχαρτών, ειδοποιώντας μάλιστα προς τούτο τους εκπροσώπους της εγκαλούσας εταιρίας. 

Ελληνική Δημοκρατία

Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Αριθμός 41/22

                                                  ΔΙΑΤΑΞΗ

                           Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αφού λάβαμε υπ’ όψη την  προσφυγή των  Θ. Τ. του Π., Ν. Λ. του Δ., Σ. Χ. του Λ., Γ. Α. του Ι., Ι. Γ. του Ε., Α. Μ. του Μ., Ε. Π. του Α. , Ι. Τ. του Μ., Μ. Π. του Κ. κατά του με ΑΒΜ Α2020/3746 κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, με το οποίο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου στη δικάσιμο της …-….-2023 για την πράξη της παράβασης κατ’εξακολούθηαη  (αρθρ.98, 259 ΠΚ) και εκθέτουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 322 ΚΠΔ:

1. Ο κατηγορούμενος, που κλητεύθηκε απευθείας με κλητήριο θέσπισμα στο ακροατήριο του τριμελούς πλημμελειοδικείου, έχει δικαίωμα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, να προσφύγει στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος.

2. Η προσφυγή ασκείται με τον τρόπο, που προβλέπεται στο άρθρο 474. Αν η έκθεση γίνει ή το δικόγραφο κατατεθεί σε άλλο γραμματέα ή στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής ή στον διευθυντή των φυλακών, ειδοποιείται αμελλητί ο γραμματέας της εισαγγελίας πρωτοδικών, που εξέδωσε το κλητήριο θέσπισμα και του αποστέλλεται αμέσως η έκθεση ή το δικόγραφο. Αν η προσφυγή ασκείται μέσω αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στην έκθεση ή στο δικόγραφο. Στην έκθεση ή το δικόγραφο πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι, για τους οποίους ασκείται η προσφυγή. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του δημοσίου ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών. Όταν η προσφυγή ασκείται από περισσότερους κατηγορουμένους, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο. Σε περίπτωση που ο εισαγγελέας εφετών κάνει δεκτή την προσφυγή διατάσσει και την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτό.

3. Ο εισαγγελέας των εφετών μπορεί: α) να απορρίψει την προσφυγή, β) να κάνει δεκτή την προσφυγή, οπότε διατάσσει την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστικό συμβούλιο, γ) να προβεί σε μία από τις παραπάνω ενέργειες, αφού προηγουμένως διατάξει προανάκριση για την συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού με τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων. Η διάταξη του εισαγγελέα εφετών που απορρίπτει την προσφυγή επιδίδεται στον κατηγορούμενο σύμφωνα με τα άρθρα 155 κ.ε.. Αν από την επίδοση έως την δικάσιμο, που ορίστηκε αρχικά, μεσολαβεί τουλάχιστον το μισό της προθεσμίας, που χρειάζεται για την κλήτευση, ο κατηγορούμενος έχει υποχρέωση να εμφανιστεί σε αυτήν για να δικαστεί χωρίς άλλη κλήτευση.

Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 259 του ισχύοντος ήδη από 1.7.2019 νέου ΠΚ (Ν. 4619/2019), “υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη. Για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος, δράστης του οποίου είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 ΠΚ, απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις : α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται με νόμο ή με διοικητική πράξη ή με ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταμένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας του υπαλλήλου, β) πρόθεση του δράστη, δηλαδή δόλος που περιέχει τη θέληση παράβασης του καθήκοντος της υπηρεσίας και γ) σκοπός να προσποριστεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον. Ως υπάλληλος, νοείται κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημοσίου δικαίου. Ο δόλος συνίσταται είτε στη θέληση είτε στη γνώση και αποδοχή της παράβασης των υπηρεσιακών του καθηκόντων (άμεσος ή ενδεχόμενος δόλος). Σκοπός παράνομης ωφέλειας ή βλάβης υπάρχει όταν ο δράστης επιδιώκει με την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων να επιφέρει την παράνομη ωφέλεια ή τη βλάβη και συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή παράβαση είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή τη βλάβη με τον συγκεκριμένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από τον δράστη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η ωφέλεια ή η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης μπορεί να πραγματωθεί μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος ή και με την παράβαση αυτού. Ενώ, αν η παράβαση καθήκοντος έγινε για άλλον σκοπό ή με κανέναν σκοπό ή η ωφέλεια ή η βλάβη επέρχεται ως συμπτωματική συνέπεια της παράβασης, τότε το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος δεν στοιχειοθετείται. Τέτοιο δε παράνομο όφελος, κατά την έννοια του άρθρου 259 ΠΚ, είναι κάθε όφελος, το οποίο επιδιώκεται με παράβαση καθήκοντος πρόσφορη να οδηγήσει στην πραγμάτωσή του και το οποίο ως εκ τούτου θίγει την υπηρεσιακή χρηστότητα και καθαρότητα, έστω και αν καθαυτό δεν θεωρείται παράνομο (ΑΠ 1634/2019 δημοσιευθείσα στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου).

Η επίδοση του προσβαλλόμενου κλητηρίου θεσπίσματος στους προσφεύγοντες έλαβε χώρα στις 22-6-2022, όπως προκύπτει από τα οικεία αποδεικτικά επίδοσης, που έχουν επισυναφθεί στη δικογραφία. Η προσφυγή ασκήθηκε την 1η-7-2022 από τον δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Α. Τ., ο οποίος ήταν εφοδιασμένος με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο από τους προσφεύγοντες.  Επομένως η προσφυγή  είναι εμπρόθεσμη, ενώ για τούτη συντάχθηκε σχετική έκθεση στο Κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, που υπογράφηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των προσφευγόντων   και τη Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου Β. Ζ.. Επίσης σε αυτή αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται η ακύρωση του πιο πάνω κλητηρίου θεσπίσματος. Ειδικότερα οι προσφεύγοντες ισχυρίζοναι ότι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου προέβη σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ότι από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας δεν προκύπτουν ενδείξεις για την παραπομπή τους σε δίκη. Τέλος για την προσφυγή κατατέθηκε ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 150 ευρώ κατά το άρθρο 322 ΚΠΔ με κωδικό πληρωμής ..……………. Επομένως η προσφυγή είναι τυπικά δεκτή και πρέπει να εξεταστεί ως προς τη βασιμότητά της.

Το κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, με το οποίο οι προσφεύγοντες παραπέμφθηκαν για να δικαστούν στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου ως προς τα πραγματικά περιστατικά έχει ως εξής:

Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας (καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα, ανώμοτες καταθέσεις υπόπτων) προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος της προσφευγόντων, για την πράξη, για την οποία συντάχθηκε το προσβαλλόμενο κλητήριο θέσπισμα. Τούτο διότι οι προσφεύγοντες έχοντας τον κρίσιμο χρόνο την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά το άρθρο 13 ΠΚ και ενώ οι εκπρόσωποι της εγκαλούσας εταιρίας είχαν ήδη από τις 27-1-2022 ζητήσει τη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου …. για τη σύναψη των συμβάσων μίσθωσης αναφορικά με τις παραλίες ….. και ……, τούτοι δεν προέβησαν άμεσα στην ενεργοποίηση ελεγκτικών διαδικασιών για τη βασιμότητα της αίτησης, ούτε βέβαια προέβησαν   στη λήψη της απόφασης για τη σχετική μίσθωση. Αντί τούτου, άφησαν να  παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής της αίτησης αδρανώντας να προβούν σε υπηρεσιακή ενέργεια για το ζήτημα που η αίτηση της εγκαλούσας εταιρίας αφορούσε, μολονότι λόγω της πιο πάνω ιδιότητάς τους γνώριζαν τις υποχρεώσεις τους για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση της διοίκησης σε αίτημα  ιδιώτη, όπως τουτο προβλέπεται στο άρθρο 10 του Σ.  Ειδικότερα η διοίκηση από την πιο πάνω διάταξη οφείλει να δρα αποτελεσματικά και άμεσα στα αιτήματα των πολιτών, αφού έτσι διασφαλίζονται οι αρχές της εμπιστοσύνης, της αμεσότητας και της αποτελεσματικότητας στη δράση της. Με βάση τα προαναφερθέντα το υπηρεσιακό τους καθήκον επέβαλε στους ίδιους, εφόσον έκριναν ότι έπρεπε να προβούν σε ελεγκτικές ενέργειες,  την άμεση αποστολή ερωτήματτος, μετά από λήψη σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Δήμου…., στην Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας για τα ζητήματα της ομορότητας των επίμαχων εκτάσεων στις πιο πάνω περιοχές και της θεώρησης των ορθοχαρτών, ειδοποιώντας μάλιστα προς τούτο τους εκπροσώπους της εγκαλούσας εταιρίας. Οι ίδιοι όμως,  αφού παρέλειψαν να δράσουν στον απολύτως εύλογο και πάντως κοντινό χρόνο σε σχέση με τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης από την εγκαλούσα εταιρία, αλλά και με προετοιμασία εκ των προτέρων για τα ανωτέρω ζητήματα με τη συλλογή των σχετικών εγγράφων, τη σύνταξη σχεδίων και αναζήτηση νομικών συμβουλών, έλαβαν τις αποφάσεις που αναφέρονται στο κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδιών Βόλου στις 10, 11/6/2022. Έτσι όμως έδρασαν αντίθετα με ό,τι επέβαλε το καθήκον τους, όπως τούτο προβλέπεται στα άρθρο 13 ΠΚ, 10 του Σ και στην ΚΥΑ 47458/2020, σχετικά με την επεξεργασία της πιο πάνω αίτησης της εγκαλούσας εταιρίας. Τούτη η αργοπορημένη και μη αποτελεσματική υπηρεσιακή τους δράση (που ήταν ενάντια στο καθήκον τους) ήταν προφανώς πρόσφορη να επιφέρει οικονομική βλάβη στα συμφέροντα της εγκαλούσας εταιρίας, ενώ ακόμη η συμπεριφορά τους αυτή ήταν υπαίτια (πιο συγκεκριμένα έγινε με πρόθεση), αφού με βάση την πείρα τους και την αποστολή των θέσεών τους γνώριζαν πως πρέπει να δρα η διοίκηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης από τη μη έγκαιρη ενημέρωση της εγκαλούσας σε συνδυασμό με το ότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που έπρεπε (άμεσα και αποτελεσματικά) να δράσουν οι προσφεύγοντες, αλλά και από το ότι οι αποφάσεις τους ελήφθησαν ήδη το θέρος και το αίτημα αφορούσε μίσθωση εκτάσεων για εκμετάλλευση παραλιών το διάστημα του θέρους, προκύπτει ο σκοπός οικονομικής βλάβης της εγκαλούσας. Με βάση όλα όσα προεκτέθηκαν προκύπτει ότι η κρίση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου να παραπέμψει σε δίκη τους προσφεύγοντες ήταν ορθή, αφού υπάρχουν ενδείξεις που δικαιολογούν την παραπομπή τους σε δίκη για την προαναφερθείσα πράξη. Ως εκ τούτου η προσφυγή δεν είναι βάσιμη στην ουσία της και πρέπει να απορριφθεί. ενώ πρέπει να διαταχτεί η κατάπτωση υπέρ του δημοσίου του παραβόλου (ποσού 150 ευρώ), που κατέθεσαν οι προσφεύγοντες.

                                    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δεχόμαστε τυπικά και απορρίπτουμε στην ουσία την προσφυγή των Θ. Τ. του Π., Ν. Λ. του Δ., Σ. Χ. του Λ., Γ. Α. του Ι., Ι. Γ. του Ε., Α. Μ. του Μ., Ε. Π. του Α. , Ι. Τ. του Μ., Μ. Π. του Κ. κατά του με ΑΒΜ Α2020/3746 κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, με το οποίο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου στη δικάσιμο της 1ης-2-2023 για την πράξη της παράβασης κατ’εξακολούθηαη  (αρθρ.98, 259 ΠΚ).

-Παραγγέλλουμε την επίδοση αντιγράφου της παρούσας στους προσφεύγοντες, οι οποίοι, αν από την επίδοση έως την δικάσιμο, που ορίστηκε (…-…-2023), μεσολαβήσει τουλάχιστον το μισό της προθεσμίας, που χρειάζεται για την κλήτευση της (οκτώ ημέρες), έχουν υποχρέωση να εμφανισθούν στο δικαστήριο, για να δικαστούν για την παραπάνω πράξη, χωρίς άλλη κλήτευση (άρθρο 322 παρ. 3 του ΚΠΔ).

-Διατάσσουμε την κατάπτωση υπέρ του δημοσίου του παραβόλου (ποσού 150 ευρώ),  που κατέθεσαν οι προσφεύγοντες.

Λάρισα 10-8-2022

                                            Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας

                                                       Λάμπρος Σ.Τσόγκας

                                                     Αντεισαγγελέας Εφετών