Απορρίπτεται η προσφυγή κατά διάταξης Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για την πράξη του εμπρησμού από αμέλεια. Έννοια κοινού κινδύνου σε ξένα πράγματα. Τετοιος υπάρχει μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος για αόριστο αριθμό ξένων πραγμάτων χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων ποιο θα καταστραφεί τελικά. Επομένως από το γεγονός  ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε περαιτέρω, παρά μόνο περιορίστηκε αποκλειστικά στην οικία, στην οποία εκδηλώθηκε, χωρίς αόριστος αριθμός ξένων πραγμάτων να τεθεί σε κατάσταση κινδύνου δεν μπορεί να γίνει λόγος ότι από αυτή μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα.Κριτήρια για την ανυπαρξία δυνατότητας κινδύνου για άνθρωπο. Έτσι το στοιχείο της άμεσης αντίληψης της πρόκλησης της πυρκαγιάς από τους προσφεύγοντες, τα χρονικά περιθώρια που οι ίδιοι είχαν για  περαιτέρω ενέργειες (ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απόπειρα περιορισμού της πυρκαγιάς), η δυνατότητα της απομάκρυνσής τους από τον τόπο της πυρκαγιάς χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες εγκλωβισμού τους, φανερώνουν την ανυπαρξία περιστάσεων από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τους ίδιους, ούτε βέβαια λόγω της μη εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε άλλο χώρο και για άλλους ανθρώπους. 

Ελληνική Δημοκρατία

Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Αριθμός 58/2022

                                                    ΔΙΑΤΑΞΗ

                             Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάβαμε υπόψη τη με αριθμό έκθεσης 7/2022 προσφυγή των Β. Μ. του Ν., Κ. Ν. του Χ. κατά της με αριθμό 82/2022 Διάταξης της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, με την οποία απορρίφθηκαν  οι από 18-2-2022 εγκλλησεις  τους σε βάρος του Α. Μ. για την πράξη του εμπησμού από αμέλεια (αρθρ.264παρ.1,2 ΠΚ). Η προσφυγή ασκήθηκε από την προσφεύγουσα και την πληρεξούσια δικηγόρο του  πρσφεύγοντος Χ. (Χ.) Ν., η οποία είναι εφοδιασμένη με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο και είναι εμπρόθεσμη, αφού η προσβαλλόμενη διάταξη σύμφωνα με τα οικεία αποδεικτικά επίδοσης επιδόθηκε στους ανωτέρω  προσφεύγοντες στις 31-8-2022 και η προσφυγή ασκήθηκε στις 15-9-2022, δηλαδή εντός της προθεσμίας του άρθρου 52§1 ΚΠΔ. Περαιτέρω η προσφυγή ασκήθηκε νομότυπα και ειδικότερα με κατάθεση δικογράφου ενώπιον του αρμοδίου Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 52§1, 474 ΚΠΔ, για την οποία συντάχθηκε σχετική έκθεση και περιέχει νόμιμο λόγο άσκησής της, δηλαδή την εσφαλμένη εκτίμηση και τη λανθασμένη νομική αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών, που προέκυψαν από την αυτεπάγγελτη προανάκριση. Επιπλέον για την κατάθεση της κρινόμενης προσφυγής οι προσφεύγοντες κατάβαλαν το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 52παρ.2 ΚΠΔ παράβολο ποσού 250 ευρώ (βλ. το με αριθ…………………….). Ως εκ τούτου, εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες δικονομικές προϋποθέσεις, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Η προαναφερθείσα έγκληση απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ.82/2022 διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, η οποία έχει ως εξής:

Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Λάβαμε υπόψη τις από 18-2-2022 εκθέσεις ένορκης εξέτασης μάρτυρα, επέχουσες θέση εγκλήσεως, των Β. Μ. του Ν., κατοίκου Μ. Κ. Νομού Τ., και Κ. Ν. του Χ., κατοίκου Μ. Κ. Νομού Τ., σε βάρος του Α. Μ. του Β., κατοίκου Τ., συνοικία Α., οδός Κ. .., ως υπαιτίου, κατ’ ορθή νομική αξιολόγηση, του αδικήματος του εμπρησμού από αμέλεια από τον οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο (αρ. 28, 264 παρ. 2-1 περ. α’, β’ νΠΚ, ως το αρ. 264 αντικ. με το αρ. 45 Ν. 4855/2021). Αφού μελετήσαμε το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που συγκεντρώθηκε κατά τη διενεργηθείσα αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση και ειδικότερα τα έγγραφα, την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, τις εκθέσεις ένορκης εξέτασης μάρτυρα και τις εκθέσεις εξέτασης κατηγορουμένου, εκθέτουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 ΚΠΔ, όπως κυρώθηκε με Ν. 4620/2019, «Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και, αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, την απορρίπτει με διάταξη, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον εγκαλούντα». Νομικά αβάσιμη είναι η έγκληση, όταν τα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται σε αυτή δεν συνιστούν αξιόποινη πράξη, κατά την έννοια του άρθρου 14 ΠΚ, λείπει δηλαδή κάποιο στοιχείο της αντικειμενικής ή υποκειμενικής υπόστασης ή εξωτερικός όρος του αξιοποίνου, όπου αυτός απαιτείται, καθώς και όταν υπάρχει κάποιος λόγος άρσης του αδίκου ή του καταλογισμού ή εξάλειψης του αξιοποίνου (μη εμπρόθεσμη υποβολή της έγκλησης, παραίτηση από το δικαίωμα της έγκλησης και ανάκλησή της) ή όταν συντρέχει κάποιος λόγος που καθιστά απαράδεκτη την ποινική δίωξη (βλ. ΔιατΕισΕφΑθ 153/2011, Νόμος, Β. Αδάμπα σε Λ. Μαργαρίτη, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ Άρθρο Ι, 2011, σελ. 174). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 264 νΠΚ, ως το αρ. 264 αντικ. με το αρ. 45 Ν. 4855/2021, «1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη, αν στην περίπτωση των περ. α` ή β` η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με ισόβια κάθειρξη, αν στην περίπτωση της περ. β` η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. 2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πυρκαγιά από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη». Για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος του εμπρησμού απαιτείται: α) πρόκληση πυρκαγιάς με οποιονδήποτε τρόπο, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει όταν εκραγεί πυρ σε οπωσδήποτε σημαντική και όχι συνηθισμένης εκτάσεως με τάση εξαπλώσεως και χωρίς να μπορεί εύκολα να κατασβεσθεί και β) να προέκυψε κίνδυνος σε ευρύτερο και απροσδιόριστο εκ των προτέρων κύκλο εννόμων αγαθών, κατά την ειδικότερη αναφορά σε ξένα πράγματα και άνθρωπο. Κίνδυνος ανθρώπου ειδικότερα υπάρχει, όταν δημιουργείται πιθανότητα προσβολής της ή της σωματικής ακεραιότητας, έστω και ενός μη κατά πρόσωπο προσδιορισμένου ανθρώπου, γ) να υπάρχει αντικειμενικά αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ενέργειας ή της παράλειψης του δράστη και του επελθόντος αποτελέσματος. Για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του εμπρησμού από αμέλεια, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α) ο δράστης να μην κατέβαλε κατ` αντικειμενική κρίση την απαιτούμενη προσοχή που κάθε μέτρια συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει να καταβάλει βάσει των νομικών κανόνων, των συνηθειών που επικρατούν και της κοινής πείρας και λογικής, β) να είχε αυτός τη δυνατότητα, εν όψει των προσωπικών του ιδιοτήτων, των γνώσεων του, λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλματος του, να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα (βλ. ΑΠ 66/2021, ΑΠ 48/2021, ΑΠ 671/2020, Νόμος).

  Στην προκείμενη περίπτωση, από την εκτίμηση του συνόλου των αποδεικτικών μέσων, που διαλαμβάνονται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας, προκύπτουν τα εξής: Την 29-1-2022 και περί ώρα 01:30’ στα Μ. Κ. Νομού Τ. εκδηλώθηκε φωτιά στον χώρο του καθιστικού-σαλονιού ισόγειου κτίσματος-οικίας, ιδιοκτησίας της Β. Μ. του Ν., όπου διέμενε με τον σύζυγό της, Κ. Ν. του Χ., και συγκεκριμένα στην οροφή αυτής, όπου διέρχονταν τα ξύλινα δοκάρια της σκεπής. Λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε στους υπόλοιπους χώρους της οικίας και προκάλεσε την πτώση της σκεπής, με αποτέλεσμα την καταστροφή όλων των εμπράκτων, ήτοι παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων, επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εγκαλούντων, η ως άνω εκδηλωθείσα πυρκαγιά, από την οποία προκλήθηκε ζημία άνω των 100.000 ευρώ στην περιουσία τους, οφείλεται σε κακοτεχνία, κατά την κατασκευή εντός του Σεπτεμβρίου του έτους 2021 από τον εγκαλούμενο, της εστίας τζακιού κλειστού ενεργειακού τύπου, η οποία βρισκόταν σε λειτουργία κατά την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Οι ισχυρισμοί τους αυτοί επιβεβαιώνονται από την επισυναφθείσα από 25-2-2022 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Θ. Κ., ηλεκτρολόγου μηχανικού, που διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τ. στο πλαίσιο της διενεργηθείσας αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης, όπου αναφέρεται συμπερασματικά ότι η αρχική εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται στον χώρο εγκατάστασης του σύγχρονου ενεργειακού τζακιού της κατοικίας και δη στη συμβολή της μονάδας απαγωγής των καυσαερίων και της μονάδας μεταφοράς και διανομής θερμού αέρα με την οροφή και τη στέγη του κτηρίου. Από την περιοχή αυτή η πυρκαγιά αναπτύχθηκε και διαδόθηκε σταδιακά σε ολόκληρη την επιφάνεια της στέγης και της οροφής, με αποτέλεσμα την σταδιακή τμηματική κατάρρευσή της εντός των εσωτερικών χώρων της έως την τελεσθείσα κατάσβεσή της, η οποία έλαβε χώρα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τ.. Παρατηρείται, ωστόσο, ότι, από την ως άνω εκδηλωθείσα πυρκαγιά δεν προέκυψε ούτε θα μπορούσε να προκύψει, σύμφωνα με την από 28-1-2022 έκθεση απλής αυτοψίας της επιληφθείσας πυροσβεστικής υπηρεσίας, κοινός κίνδυνος για αόριστο αριθμό ξένων πραγμάτων, δεδομένου ότι η ως άνω οικία επιφάνειας 120 τ.μ. περίπου βρίσκεται εντός περιφραγμένου οικοπεδικού χώρου, εμβαδού 3,5 στρεμμάτων, όπου υφίσταται πέραν του κτίσματος αυτού και έτερο κτίσμα –οικία, όπου διαμένει ο υιός της εγκαλούσας, Π. Ν. του Κ., με την οικογένειά του. Επισημαίνουμε δε ότι, αν και διαλαμβάνεται στην παραπάνω έκθεση αυτοψίας ότι θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο, δεδομένου ότι κατά την ώρα της πυρκαγιάς εντός της οικίας βρίσκονταν οι εγκαλούντες, δεν καθίσταται δυνατή η στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του διερευνώμενου αδικήματος, καθόσον δεν προέκυψε ούτε θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε ευρύτερο και απροσδιόριστο εκ των προτέρων κύκλο εννόμων αγαθών, δηλαδή πιθανότητα προσβολής της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας έστω και ενός μη κατά πρόσωπο προσδιορισμένου ανθρώπου κατά τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Για το σύνολο των ως άνω λόγων, επιβεβλημένη κρίνεται η απόρριψη της προκείμενης εγκλήσεως ως αστήρικτης στο νόμο κατά τη διάταξη του αρ. 51 παρ. 2 ΚΠΔ.  Τέλος, λόγω της μη συνδρομής των όρων του άρθρου 580 παρ. 4 του ΚΠΔ, καθόσον δεν προέκυψε ότι η έγκληση ήταν εντελώς ψευδής και ότι έγινε ταυτόχρονα από δόλο, απαλλάσσονται οι εγκαλούντες από την υποχρέωση καταβολής των δικαστικών εξόδων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Α. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ τις από 18-2-2022 εγκλήσεις των Β. Μ. του Ν., κατοίκου Μ. Κ. Νομού Τ., και Κ. Ν. του Χ., κατοίκου Μ. Κ. Νομού Τ., σε βάρος του Α. Μ. του Β., κατοίκου Τ., συνοικία Α., οδός Κ. …, ως υπαιτίου του αδικήματος του εμπρησμού από αμέλεια από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο (αρ. 28, 264 παρ. 2-1 περ. α’, β’ νΠΚ, ως το αρ. 264 αντικ. με το αρ. 45 Ν. 4855/2021), με φερόμενο τόπο και χρόνο τέλεσης τα Μ. Κ. Νομού Τ. την 29-1-2022 και περί ώρα 01:30’.

Β. ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την επίδοση αντιγράφου της παρούσας στους εγκαλούντες.

Τρίκαλα, 10-8-2022

Ο Εισαγγελέας

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 264 ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 Ν.4855/2021:

1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των περ. α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με ισόβια κάθειρξη αν στην περίπτωση της περ. β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πυρκαγιά από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη. Περαιτέρω  κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα μπορεί να γίνει λόγος όταν υπάρχει κίνδυνος για αόριστο αριθμό ξένων πραγμάτων χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων ποιο θα καταστραφεί τελικά (Ι.Μανωλεδάκης Ερμηνεία κατ’άρθρο των όρων του Ειδικού Μέρους του ΠΚ, 1996, σελ.83).

Από όσα εκθέτουν οι προσφεύγοντες στην προσφυγή τους σε συνδυασμό με το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας (καταθέσεις μαρτύρων, όλα τα έγγραφα που έχουν επισυναφθεί στη δικογραφία, την έκθεση αυτοψίας, την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, τις εκθέσεις εξέτασης κατηγορουμένου) δεν μπορεί να γίνει λόγος ότι η κρίση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων να απορρίψει τις εγκλήσεις ήταν εσφαλμένη. Ειδικότερα από τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται πιο πάνω  και όσα εκτίθενται στην προσφυγή προκύπτει ότι στις 29-1-2022 και ώρα 01.30 στην οικία ιδιοκτησίας της προσφεύγουσας Β. Μ. στη Δ.Κ Μ. Κ. Δήμου Τ. εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Στην εν λόγω οικία κατοικούν οι ίδια και  ο σύζυγός της (προσφεύγων)  Κ. Ν.. Ειδικότερα προκλήθηκε φωτιά με αυτοδύναμη τάση επέκτασης στον χώρο του τζακιού της οικίας και κατά συνέπεια μπορεί να γίνει λόγος για πυρκαγιά. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε η οροφή της οικίας, η οποία οροφή κατέπεσε, ενώ επίσης καταστράφηκαν τα παράθυρα, οι  θύρες, τα κουφώματα της οικίας, τα έπιπλα, οι ηλεκτρικές συσκευές που υπήρχαν εντός αυτής. Από την έκθεση πραγματογνωμοσύνης προκύπτει ότι η πυρκαγιά οφείλεται στην υπερθέρμανση των υλικών του τζακιού, που κατασκεύασε ο εγκαλούμενος. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η πυρκαγιά τούτη έγινε άμεσα αντιληπτή από τους προσφεύγοντες και ακολούθως η προσφεύγουσα Β. Μ. κάλεσε τηλεφωνικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο προσφεύγων Κ. Ν. με τη συνδρομή του γιου του Π. Ν. επιχείρησαν με πρόχειρα μέσα (χρήση σκάλας και ρίψη νερού με λάστιχο) να περιορίσουν την πυρκαγιά. Δίπλα στην πιο οικία και εντός του ιδίου οικοπέδου βρίσκεται η οικία που κατοικεί ο γιος των προσφευγόντων με την οικογένειά του. Ωστόσο από την έκθεση αυτοψίας των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δεν προκύπτει ότι εκτός από την πιο πάνω οικία του γιου των προσφευγόντων βρίσκεται σε κοντινή απόσταση άλλη ιδιοκτησία. Περαιτέρω από το γεγονός  ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε περαιτέρω, παρά μόνο περιορίστηκε αποκλειστικά στην οικία, στην οποία εκδηλώθηκε, χωρίς αόριστος αριθμός ξένων πραγμάτων να τεθεί σε κατάσταση κινδύνου δεν μπορεί να γίνει λόγος ότι από αυτή μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι δεν αρκεί για τη θεμελίωση του κοινού κινδύνου σε ξένα πράγματα η πιθανότητα να καταστραφεί μεμονωμένα άλλο ξένο πράγμα, χωρίς παράλληλα να υφίσταται η πιθανότητα της  απειλής σε άλλα ξένα πράγματα, που δεν είναι δυνατό εκ των προτέρων να προσδιοριστεί ποιο θα καταστραφεί τελικά.    Ακόμη πρέπει να αναφερθεί ότι ούτε κίνδυνος για άνθρωπο μπορούσε να προκύψει. Ειδικότερα  όσον αφορά τους προσφεύγοντες πρέπει να αναφερθεί ότι τούτοι αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά λόγω του θορύβου της. Έτσι η προσφεύγουσα Β. Μ. είχε το χρόνο να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο προσφεύγων Κ.Ν. είχε τη δυνατότητα με πρόχειρα μέσα να περιορίσει την επέκταση της πυρκαγιάς. Ούτε βέβαια προέκυψε ότι τούτοι εγκλωβίστηκαν στην οικία και δεν είχαν δυνατότητα διαφυγής.  Επίσης δεν μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άλλον άνθρωπο, αφού η πυρκαγιά δεν εξαπλώθηκε σε άλλον χώρο. Με βάση τα προαναφερθέντα γίνεται σαφές ότι οι προσφεύγοντες αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά, είχαν το χρονικό περιθώριο η Β. Μ. να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο Κ. Ν. να επιχειρήσει να περιορίσει την πυρκαγιά και είχαν τη δυνατότητα της άμεσης διαφυγής από την οικία, στην οποία προκλήθηκε η πυρκαγιά. Επομένως το στοιχείο της άμεσης αντίληψης της πρόκλησης της πυρκαγιάς από τους προσφεύγοντες, τα χρονικά περιθώρια που οι ίδιοι είχαν για  περαιτέρω ενέργειες (ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απόπειρα περιορισμού της πυρκαγιάς), η δυνατότητα της απομάκρυνσής τους από τον τόπο της πυρκαγιάς χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες εγκλωβισμού τους, φανερώνουν την ανυπαρξία περιστάσεων από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τους ίδιους, ούτε βέβαια λόγω της μη εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε άλλο χώρο και για άλλους ανθρώπους.  Κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει λόγος ότι θεμελιώνεται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του εμπρησμού από αμέλεια μη υπαρχουσών των σχετικών ενδείξεων για τα πιο πάνω στοιχεία του εγκλήματος και κατά ως εκ τούτου  ορθά ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Τρικάλων απέρριψε τις εγκλήσεις. Επομένως με βάση τα προαναφερθέντα η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της, ενώ περαιτέρω πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση υπέρ του δημοσίου του παραβόλου (ποσού 250 ευρώ), που κατατέθηκε από τους προσφεύγοντες για την προσφυγή.

                                        ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δεχόμαστε τυπικά και απορρίπτουμε στην ουσία τη με αριθμό έκθεσης 7/2022 προσφυγή των Β. Μ. του Ν., Κ. Ν. του Χ. κατά της με αριθμό 82/2022 Διάταξης της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, με την οποία απορρίφθηκαν  οι από 18-2-2022 εγκλήσεις  τους σε βάρος του Α. Μ. για την πράξη του εμπρησμού από αμέλεια (αρθρ.264παρ.1,2 ΠΚ).

– Διατάσσουμε την κατάπτωση υπέρ του δημοσίου του παραβόλου (ποσού 250 ευρώ), που κατέθεσαν οι προσφεύγοντες.

                                Λάρισα 25-10-2021

                            Ο Εισαγγελέας Εφετών  Λάρισας

                                     Λάμπρος Σ. Τσόγκας

                                    Αντεισαγγελέας Εφετών