Απορρίπτεται η προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος με προβληθένετες ισχυρισμούς την απόλυτη ακυρότητα στην προδικασία σχετικά με την τήρηση προθεσμιών και την ακρόαση των προσφευγόντων πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης. Απόρριψη ισχυρισμού περί μη νόμιμης επίδοσης κλητηρίου θεσπίσματος.

Ελληνική Δημοκρατία

Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Αριθμός 69/2022

                                                  ΔΙΑΤΑΞΗ

                           Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάβαμε υπ’ όψη τις υπ’αριθ.2, 3/2022 προσφυγές των Β. Π. του Α. και Χ. Σ. του Ν. αντίστοιχα κατά του με ΑΒΜ Ε2022/….. κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, με το οποίο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας στη δικάσιμο της …..2023 ο πρώτος εξ αυτών για την πράξη της πλαστογραφίας με χρήση (αρθρ.216 παρ. 1 ΠΚ) και ο δεύτερος εξ αυτών για την πράξη της ψευδούς βεβαίωσης (αρθρ.13, 242 παρ.1 ΠΚ) και εκθέτουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 322 ΚΠΔ:

1. Ο κατηγορούμενος, που κλητεύθηκε απευθείας με κλητήριο θέσπισμα στο ακροατήριο του τριμελούς πλημμελειοδικείου, έχει δικαίωμα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, να προσφύγει στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος.

2. Η προσφυγή ασκείται με τον τρόπο, που προβλέπεται στο άρθρο 474. Αν η έκθεση γίνει ή το δικόγραφο κατατεθεί σε άλλο γραμματέα ή στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής ή στον διευθυντή των φυλακών, ειδοποιείται αμελλητί ο γραμματέας της εισαγγελίας πρωτοδικών, που εξέδωσε το κλητήριο θέσπισμα και του αποστέλλεται αμέσως η έκθεση ή το δικόγραφο. Αν η προσφυγή ασκείται μέσω αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στην έκθεση ή στο δικόγραφο. Στην έκθεση ή το δικόγραφο πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι, για τους οποίους ασκείται η προσφυγή. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του δημοσίου ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών. Όταν η προσφυγή ασκείται από περισσότερους κατηγορουμένους, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο. Σε περίπτωση που ο εισαγγελέας εφετών κάνει δεκτή την προσφυγή διατάσσει και την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτό.

3. Ο εισαγγελέας των εφετών μπορεί: α) να απορρίψει την προσφυγή, β) να κάνει δεκτή την προσφυγή, οπότε διατάσσει την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστικό συμβούλιο, γ) να προβεί σε μία από τις παραπάνω ενέργειες, αφού προηγουμένως διατάξει προανάκριση για την συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού με τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων. Η διάταξη του εισαγγελέα εφετών, που απορρίπτει την προσφυγή, επιδίδεται στον κατηγορούμενο σύμφωνα με τα άρθρα 155 κ.ε.. Αν από την επίδοση έως την δικάσιμο, που ορίστηκε αρχικά, μεσολαβεί τουλάχιστον το μισό της προθεσμίας, που χρειάζεται για την κλήτευση, ο κατηγορούμενος έχει υποχρέωση να εμφανιστεί σε αυτήν για να δικαστεί χωρίς άλλη κλήτευση.

Ακόμη κατά το άρθρο 176 παρ.1 ΚΠΔ: 1. αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το δικαστικό συμβούλιο, ενώ των πράξεων της διαδικασίας στο ακροατήριο, κύριας και προπαρασκευαστικής, το δικαστήριο που αναλαμβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας. Αν κατά του βουλεύματος ή της απόφασης ασκήθηκε ένδικο μέσο, η αρμοδιότητα για την κήρυξη της ακυρότητας ανήκει στο συμβούλιο ή το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο μέσο.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι ακυρότητες της προδικασίας δεν αποτελούν λόγο ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, αφού δεν ορίζεται τούτο από το νόμο. Δύναται όμως ακυρότητα πράξεως της προδικασίας, εφόσον δεν προτάθηκε ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου, να προταθεί με την κατ’ άρθρο 322 ΚΠΔ προσφυγή ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, εφόσον συνάπτεται με τη βασιμότητα της παραπομπής του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (ΑΠ Ολ 1/2008,  ΑΠ 304/2012, ΑΠ 1673/2011, ΑΠ 860/2009 δημοσιευθείσες στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

Η επίδοση του προσβαλλόμενου κλητηρίου θεσπίσματος στους προσφεύγοντες έγινε, όπως προκύπτει από τα οικεία αποδεικτικά επίδοσης, που έχουν επισυναφθεί στη δικογραφία, στις 14-11-2022, ενώ οι προσφυγές ασκήθηκαν  στις 22-11-2022. Επομένως οι προσφυγές τους είναι εμπρόθεσμες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 322 ΚΠΔ, ενώ για τούτες συντάχθηκαν κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ σχετικές εκθέσεις στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων, στην περιφέρεια του οποίου κατοικούν οι προσφεύγοντες. Οι ανωτέρω εκθέσεις υπογράφηκαν από τους προσφεύγοντες αντίστοιχα και τη Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων Ε. Γ..  Επίσης σε αυτές αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται η ακύρωση του πιο πάνω κλητηρίου θεσπίσματος. Ειδικότερα οι προσφεύγοντες επκαλούνται ακυρότητα της προδικασίας λόγω μη ορθής τήρησης της διαδικασίας ακρόασής τους πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος τους, ακόμη ισχυρίζονται ότι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας προέβη σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ότι από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας δεν προκύπτουν ενδείξεις για την παραπομπή τους σε δίκη.  Επιπλέον ο δεύτερος προσφεύγων επικαλείται άκυρη επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος σε αυτόν επειδή δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 158 ΚΠΔ. Τέλος καθένας εκ των προσφευγόντων κατέθεσε  για την προσφυγή ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 150 ευρώ κατά το άρθρο 322 ΚΠΔ με κωδικούς πληρωμής ………….. αντίστοιχα. Επομένως οι προσφυγές είναι τυπικά δεκτές και πρέπει να εξεταστούν ως προς τη βασιμότητά τους. Το κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, με το οποίο οι προσφεύγοντες παραπέμφθηκαν για να δικαστούν

Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας (έγγραφα, ανώμοτες καταθέσεις υπόπτων) προκύπτουν τα εξής:

Η Π. Ι. του Σ. κατέθεσε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας στις 10-11-2022 έγκληση σε βάρος των προσφευγόντων. Η έγκληση αφορά τις αξιόποινες πράξεις της πλαστογραφίας σε ό,τι αφορά τον πρώτο προσφεύγοντα και της ψευδούς βεβαίωσης σε ό,τι αφορά τον δεύτερο προσφεύγοντα, ο δε χρόνος τέλεσης των ανωτέρω πράξεων φέρεται η 15η-11-2017. Ενόψει του πλημμεληματικού τους χαρακτήρα ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας διέταξε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, κατά την οποία καθένας εκ των προσφευγόντων στις 14-11-2022 στα πλαίσια εξέτασης χωρίς όρκο υπέβαλε στον Πταισματοδίκη Φ. εγγράφως υπόμνημα. Από το περιεχόμενό τους προκύπτει ότι οι ίδιοι έλαβαν πλήρως γνώση των σε βάρος τους καταγγελλόμενων πράξεων από την εγκαλούσα, ενώ, όπως προκύπτει τόσο από το περιεχόμενο των υπομνημάτων όσο και από τις εκθέσεις εμφάνισής τους για εξέτασή τους χωρίς όρκο από την Πταισματοδίκη Φ., οι ίδιοι δεν ζήτησαν προθεσμία για την προετοιμασία τους ως προς την προβολή των ισχυρισμών τους επί των καταγγελλομένων σε βάρος τους πράξεων από την εγκαλούσα. Επίσης στις οικείες εκθέσεις εμφάνισης προς εξέταση χωρίς όρκο έγινε πλήρη περιγραφή των δικονομικών τους δικαιωμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 244 ΚΠΔ και καθένας εξ αυτών ζήτησε να εξεταστεί αυθημερόν χωρίς να γίνει υποβολή κάποιου αιτήματος. Έτσι κατέθεσαν τα από 14-11-2022 υπομνήματά τους αναλύοντας  καθένας εξ αυτών τη θέση του επί των καταγγελλομένων , η οποία ήταν η άρνηση τέλεσης αξιόποινης πράξης. Ακολούθως ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας άσκησε αυθημερόν ποινική δίωξη για τις πιο πάνω αναφερόμενες πράξεις αντίστοιχα και την ίδια ημέρα (14-11-2022) έγινε η επίδοση του προσβαλλόμενου κλητηρίου θεσπίσματος σε καθέναν από τους προσφεύγοντες. Οι προσφεύγοντες εκθέτουν ως λόγο ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος την παραβίαση του άρθρου 244 ΚΠΔ, δηλαδή ακυρότητα της προδικασίας, που συνδέεται με την έλλειψη της ακρόασής τους από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, σημειώνοντας ότι με βάση τα έγγραφα της δικογραφίας, οι εκθέσεις εμφάνισης για εξέταση χωρίς όρκο και τα υπομνήματά τους υποβλήθηκαν από τον Πταισματοδίκη Φ. στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας στις 15-11-2022, δηλαδή την επομένη της άσκησης της ποινικής δίωξης και της επίδοσης κλητηρίου θεσπίσματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ο Εισαγγελέας Εφετών δεν είναι το δικαιοδοτικό όργανο, που αποφαίνεται επί ακυροτήτων στην προδικασία, διότι τούτο ρυθμίζεται στη διάταξη του άρθρου 176 παρ.1 ΚΠΔ και ως αρμόδιο όργανο ορίζεται το Δικαστικό Συμβούλιο. Ωστόσο, επειδή (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη) γίνεται δεκτό από τη νομολογία ότι όταν η ακυρότητα συνδέεται με τη βασιμότητα της παραπομπής των κατηγορουμένων ο Εισαγγελέας Εφετών μπορεί να ασχοληθεί με τυχόν ζήτημα ακυρότητας και στην εδώ περίπτωση δεν μπορεί να νοηθεί (σύμφωνα με τα άρθρα 43 παρ.1, 244 ΚΠΔ) βασιμότητα παραπομπής χωρίς να ακουστούν οι προσφεύγοντες κατά την προκαταρκτική εξέταση, τούτος ο λόγος πρέπει να εξεταστεί. Περαιτέρω ο προβληθείς λόγος ακυρότητας από τους προσφεύγοντες στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση. Τούτη είναι ότι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών δεν έλαβε γνώση της θέσης των προσφευγόντων κατά την προκαταρκτική εξέταση και αποφάσισε να ασκήσει την ποινική δίωξη σε βάρος τους και να συντάξει το προσβληθέν κλητήριο θέσπισμα χωρίς να έχει αντίληψη για το τι οι ίδιοι ισχυρίστηκαν ενώπιον της Πταισματοδίκη Φ., επικαλούμενοι προς τούτο ότι το σχετικό υλικό  της δικογραφίας υποβλήθηκε από την Πταισματοδίκη Φ…. στον εν λόγω Εισαγγελέα στις 15-11-2022, δηλαδή την επομένη ημέρα από τότε που εξετάστηκαν οι ίδιοι ως ύποπτοι. Όμως, η προκαταρκτική εξέταση, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 43 και 244 ΚΠΔ ήταν υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ο οποίος την παρήγγειλε στις 11-11-2022. Κατά συνέπεια ο ίδιος είχε ανά πάσα στιγμή γνώση για τον εμπλουτισμό της με το υλικό, που συγκεντρώθηκε κατά τη διενέργειά της από την αρμόδιο Πταισματοδίκη, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και τα υπομνήματα των προσφευγόντων, με τις θέσεις που οι ίδιοι έλαβαν επί των καταγγελλομένων από την εγκαλούσα. Ως εκ τούτου η διαβίβαση  του σχετικού υλικού της δικογραφίας στις 15-11-2022, δηλαδή την επομένη από εκείνη, που ασκήθηκε η ποινική δίωξη και επιδόθηκε το κλητήριο θέσπισμα στους προσφεύγοντες δεν οδηγεί δίχως άλλο στο συμπέρασμα ότι έχει εμφιλοχωρήσει και έλλειψη ακρόασης των ίδιων από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, αφού τούτος είχε την εποπτεία στην προκαταρκτική εξέταση και συνεπώς πρόσβαση στον εμπλουτισμό του υλικού της. Ούτε βέβαια προκύπτει ζήτημα για παραβίαση άλλου δικονομικού δικαιώματός τους (πρόσβαση στη δικογραφία, πρόσληψη δικηγόρου, προθεσμία για τις εξηγήσεις τους) κατά την προκαταρκτική εξέταση, αφού τούτα εξηγήθηκαν στους προσφεύγοντες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 244 ΚΠΔ και οι ίδιοι μετά από τις κλήσεις τους  στις 11-11-2022 για εξηγήσεις ενώπιον του Πταισματοδίκη Φ. στις 12-11-2022 (λόγω της επικείμενης παραγραφής των πράξεων) , εμφανίστηκαν σε αυτόν στις 14-11-2022 και  ζήτησαν να προβούν αυθημερόν στην κατάθεση των υπομνημάτων τους στα πλαίσια της εξέτασής τους χωρίς όρκο. Κατά συνέπεια με το να δηλώσουν ότι επιθυμούσαν να δώσουν τις εξηγήσεις τους μέσω των υπομνημάτων τους αυθημερόν στις 14-11-2022 (μετά από πλήρη ενημέρωση των αναφερομένων στο άρθρο 244 ΚΠΔ δικαιωμάτων τους) οι ίδιοι με τον τρόπο αυτό παραιτήθηκαν από οποιοδήποτε δικαίωμα που αναφέρεται στο άρθρο 244 ΚΠΔ, δηλώνοντας παράλληλα την ετοιμότητά τους να αντικρούσουν με τα υπομνήματά τους τις καταγγελίες της εγκαλούσας.  Ως προς το ανωτέρω ζήτημα αξίζει να αναφερθεί τούτο σχετίζεται με το δικαίωμα πληροφόρησης από τον ύποπτο των όσων καταγγέλλονται σε βάρος του και την ετοιμότητά του να τα αντικρούσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ περί δίκαιης δίκης. Έτσι για το ζήτημα αυτό  το ΕΔΔΑ δέχεται ότι η πληροφόρηση πρέπει να είναι λεπτομερής ώστε ο ύποπτος να μπορεί να κατανοήσει πλήρως τη σε βάρος του κατηγορία και να προετοιμάσει επαρκώς την υπεράσπισή του (βλ.ΕΔΔΑ Mattoccia κατά Ιταλίας). Από όσα εκτέθηκαν ανωτέρω προκύπτει ότι οι προσφεύγοντες με βάση τον επικείμενο κίνδυνο παραγραφής ενημερώθηκαν (σε εύλογο χρόνο) πλήρως για τα καταγγελλόμενα σε βάρος τους και είχαν τη δυνατότητα να ετοιμαστούν για την προβολή των θέσεών τους επί των καταγγελλομένων από την εγκαλούσα ζητώντας οι ίδιοι να υποβάλλουν τα υπομνήματά τους στις 14-11-2022. Περαιτέρω ο δεύτερος προσφεύγων επικαλείται ως λόγο στην προσφυγή του την άκυρη επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το οικείο- επισυναφθέν στη δικογραφία αποδεικτικό επίδοσης κλητηρίου θεσπίσματος,  τούτο επιδόθηκε στην οικία του με θυροκόλληση και όχι στον ίδιο προσωπικά στο Α.Τ, όπου υπηρετεί ως αστυνομικός κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 158 ΚΠΔ. Τούτος ο λόγος δεν συνδέεται με τη βασιμότητα της παραπομπής του και κατά συνέπεια είναι απορριπτέος, αφού ο Εισαγγελέας Εφετών δεν είναι το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο για να αποφανθεί επί του σχετικού ζητήματος. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειωθεί ότι ο προσφεύγων στο ύπομνημά του ενώπιον του Πταισματοδίκη Φ……. δήλωσε ως διεύθυνση κατοικίας του τ….. και εκεί έγινε η επίδοση με θυροκόλληση του κλητηρίου θεσπίσματος στις 14-11-2022, ενώ ο ίδιος έλαβε γνώση της επίδοσής του, αφού είναι σε θέση με την προσφυγή του να προβάλει τους λόγους της μη παραπομπής του σε δίκη. Ακόμη η επίδοση του προσβαλλόμενου κλητηρίου θεσπίσματος συνδέεται με έτερη ιδιότητα του δεύτερου προσφεύγοντος και ειδικότερα αυτή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας ….. Δήμου ….. (βλ. σχετ. 1 σελίδα της έγκλησης της Π…. Ι…., με την οποία εξάλλου συνδέεται η αποδιδόμενη πράξη και κατά συνέπεια, ακόμη και αν υποστηριζόταν ότι και τούτος ο λόγος συνδέεται με τη βασιμότητα της παραπομπής του, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα είναι αβάσιμος. Περαιτέρω σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης ορθά ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας αποφάνθηκε ότι πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη οι προσφεύγοντες-κατηγορούμενοι, αφού από την έγκληση προκύπτουν τέτοιες ενδείξεις, που δικαιολογούν την παραπομπή τους. Ειδικότερα η εγκαλούσα εκθέτει με σαφήνεια τι ακριβώς διέπραξε καθένας εκ των προσφευγόντων σε βάρος της και ειδικότερα ότι ο πρώτος εξ αυτών έθεσε χωρίς τη συναίνεσή της την υπογραφή της στο από 15-11-2017 συμφωνητικό μίσθωσης για πέντε έτη τριών αγρών στη θέση της εκμισθώτριας προκειμένου να εμφανίζεται  προς τα έξω ότι συμφώνησαν εγγράφως για την εκμίσθωση από την εγκαλούσα στον πρώτο προσφεύγοντα τριών αγρών στις θέσεις Π., Μ., Δ. Π. Λάρισας έναντι ετήσιου  μισθώματος ….. ευρώ για καθένα αγρό. Ωστόσο η εγκαλούσα, όπως τονίζει στη σελίδα 3 της έγκλησής της η ίδια είναι κυρία δύο μόνο αγρών και όχι τριών.  Με τον τρόπο αυτό εμφανιζόταν προς τα έξω ότι είχε συμφωνηθεί εγγράφως η σύμβαση αγρομίσθωσης για τρεις αγρούς και επομένως ο πρώτος προσφεύγων μπορούσε με ευχερή τρόπο να αποδείξει το ανωτέρω γεγονός, δηλαδή της υπογραφής κειμένου αγρομίσθωσης για τρεις αγρούς, που ως έγγραφη σύμβαση παρείχε ευκολία στον πρώτο προφεύγοντα για την επίκληση δικαιωμάτων. Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι ο πρώτος προσφεύγων μπορούσε με άλλα αποδεικτικά μέσα να αποδείξει τυχόν συμφωνία του με την εγκαλούσα και ότι η σύμβαση ως προς την ελάχιστη διάρκειά της ορίζεται στο νόμο, η σύνταξη του ανωτέρω εγγράφου με την τοποθέτηση της υπογραφής της χωρίς τη συναίνεσή της  προσδίδει σε αυτόν αποδεικτική ευχέρεια έναντι τρίτων για την απόδειξη του ότι έλαβε χώρα η υπογραφή τέτοιας σύμβασης και μάλιστα για τρεις αγρούς, ενώ η εγκαλούσα (όπως σημειώνει στην έγκλησή της) είναι κυρία μόνο δύο. Στη συνέχεια ο πρώτος προσφεύγων το χρησιμοποίησε στα συνημμένα έγγραφα ενώπιον του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διαδικασία των οικονομικών ενισχύσεων. Ακόμη η εγκαλούσα εκθέτει με σαφήνεια στην έγκλησή της ότι ο δεύτερος προσφεύγων με την ιδιότητα του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας ……. Δ. Φ. βεβαίωσε το γνήσιο της υπογραφής της στο ανωτέρω έγγραφο, παρά το ότι η ίδια δεν το υπέγραψε και προφανώς δεν ήταν παρούσα κατά τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής προσδίδοντας έτσι πλήρη αποδεικτική ισχύ σε αυτό σχετικά με το γεγονός της υπογραφής του από την εγκαλούσα στη θέση της εκμισθώτριας. Με βάση τα προαναφερθέντα η κρίση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών να συντάξει το προσβαλλόμενο κλητήριο θέσπισμα παραπέμποντας σε δίκη τους προσφεύγοντες για τις αναφερόμενες σε αυτό πράξεις ήταν ορθή, αφού υπάρχουν ενδείξεις, που δικαιολογούν την παραπομπή τους σε δίκη. Ως εκ τούτου οι προσφυγές δεν είναι βάσιμες στην ουσία τους και πρέπει να απορριφθούν ενώ πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση υπέρ του δημοσίου του παραβόλου (ποσού 150 ευρώ), που κατέθεσε καθένας εκ των  προσφευγόντων.

                                    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δεχόμαστε τυπικά και απορρίπτουμε στην ουσία  τις υπ’αριθμ. 2, 3/2022  προσφυγές των Β. Π. του Α. και Χ. Σ. του Ν. αντίστοιχα κατά του με ΑΒΜ Ε2022/….. κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, με το οποίο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας στη δικάσιμο της …….2023 ο πρώτος εξ αυτών για την πράξη της πλαστογραφίας με χρήση (άρθρ. 216 παρ.1 ΠΚ) και ο δεύτερος εξ αυτών για την πράξη της ψευδούς βεβαίωσης (άρθρ.13, 242 παρ.1 ΠΚ).

-Παραγγέλλουμε την επίδοση αντιγράφου της παρούσας στους προσφεύγοντες, οι οποίοι, αν από την επίδοση έως την δικάσιμο, που ορίστηκε (……..2023), μεσολαβήσει τουλάχιστον το μισό της προθεσμίας, που χρειάζεται για την κλήτευση (οκτώ ημέρες), έχουν υποχρέωση να εμφανισθούν στο δικαστήριο, για να δικαστούν για την αντίστοιχα αποδιδόμενη πράξη, χωρίς άλλη κλήτευση (άρθρο 322 παρ. 3 ΚΠΔ).

-Διατάσσουμε την κατάπτωση υπέρ του δημοσίου του παραβόλου (ποσού 150 ευρώ),  που κατέθεσε καθένας εκ των προσφευγόντων.

Λάρισα 6-12-2022

                                            Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας

                                                       Λάμπρος Σ.Τσόγκας

                                                     Αντεισαγγελέας Εφετών