Αρση κατάσχεσης μεταφορικού μέσου ναρκωτικών προϋποθέσεις

Αριθμός  139/2021

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

(ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Πολυξένη Μάρκου, Πρόεδρο Εφετών, Αλεξάνδρα Λιόλιου και Χριστίνα Ζαπάρτα (Εισηγήτρια), Εφέτες.

Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου την 1η Νοεμβρίου 2021, με την παρουσία του Γραμματέα Κωνσταντίνου Ζούπα, για να σκεφθεί και να αποφανθεί επί της κάτωθι ποινικής υποθέσεως η οποία εισήχθη ενώπιον του με την υπ’ αριθμ. 122/2021 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Λάμπρου Τσόγκα και η οποία έχει ως ακολούθως:

Προς το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών Λάρισας

Εισάγω στο Συμβούλιό σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ.2, 138 παρ.1, 269 ΚΠΔ  τη συνημμένη δικογραφία σχετικά με το ζήτημα της άρσης της κατάσχεσης του με αριθμό πλαισίου……  και  με αριθμό κυκλοφορίας…..  μάρκας BMW ΙΧE αυτοκινήτου. Για το ζήτημα αυτό υποβλήθηκε αίτηση από την εταιρία με την επωνυμία …… LTD’’, η οποία υπογράφεται από τoν εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο από το νόμιμο εκπρόσωπο (διαχειριστή) της ανωτέρω εταιρίας δικηγόρο Κ. Κ.. Έτσι εκθέτω τα εξής:

Κατά το άρθρο 269 ΚΠΔ:

1. Εκείνος, που ενεργεί την ανάκριση, εφοδιάζεται, αν είναι δυνατό, με αντίγραφα των εγγράφων, που κατασχέθηκαν και με φωτογραφίες ή άλλες αναπαραστάσεις των πραγμάτων, που κατασχέθηκαν και μπορούν να αλλοιωθούν ή είναι δύσκολο να φυλαχθούν.

2. Για τα πράγματα, που μπορούν να φθαρούν, διατάσσεται από εκείνον, που ενεργεί την ανάκριση, η πώληση κατά προτίμηση με δημόσιο πλειστηριασμό, ή η καταστροφή, αν ο νόμος απαγορεύει την κατοχή τους ή έχουν καταστεί επικίνδυνα για την δημόσια υγεία.

3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό τον λόγο θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 3 και 4 και 51 παρ. 2 και 3 την άρση κατάσχεσης διατάσσει ο εισαγγελέας. Το ενδεχόμενο της δήμευσης των πραγμάτων που κατασχέθηκαν δεν εμποδίζει την αλλαγή του προσώπου του φύλακα ούτε την άρση της κατάσχεσης από το δικαστικό συμβούλιο

Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40 Ν.4139/2013 σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων 20, 22 και 23 του παρόντος το δικαστήριο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, διατάσσει τη δήμευση όλων των πραγμάτων, τα οποία προήλθαν από την πράξη, του τιμήματός τους, των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν με το τίμημα αυτό ή από την αποδοχή και διάθεσή τους, καθώς και των μεταφορικών μέσων και όλων των αντικειμένων, τα οποία χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξης είτε αυτά ανήκουν στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συμμετόχους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών που κυρώθηκε με το Ν. 1990/1991 (Α΄ 193) και ιδίως εκείνες του άρθρου 5 της Σύμβασης αναφορικά με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Όσα από τα τεχνικά μέσα που δημεύονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κρίνονται ως άκρως απαραίτητα για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών αποδίδονται, κατά προτίμηση, στις υπηρεσίες που ενήργησαν την κατάσχεση, ύστερα από αίτημα των Υπουργείων στα οποία ανήκουν οι Υπηρεσίες που διενήργησαν την κατάσχεση.

Τέλος σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου θ του άρθρου 586 ΚΠΔ καταργείται  κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζει ο παρών Κώδικας Ποινικής  Δικονομίας.

Από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι σε βάρος του Κ. Κ. από τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία για τις πράξεις της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με τις μορφές της κατοχής και μεταφοράς (άρθρ. 20 παρ.1,2,3 Ν.4139/2013), της παράνομης οπλοφορίας (αρθρ.1, 10 παρ.13α-β Ν.2168/1993) και της παράνομης οπλοκατοχής (αρθρ.1, 7παρ.1,8α Ν.2168/1993). Ακολούθως μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης, που διενεργήθηκε από τον Ανακριτή Βόλου στα πλαίσια της οικείας παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, η δικογραφία υποβλήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 309 παρ.1 ΚΠΔ από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Στη συνέχεια μετά την υπ’αριθ.ΕΦΚ …./2021 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας η Πρόεδρος  Εφετών Λάρισας εξέδωσε την υπ’αριθ…../2021 σύμφωνη γνώμη της, με την οποία ο ανωτέρω κατηγορούμενος παραπέμφθηκε για να δικαστεί για τις πιο πάνω αναφερόμενες πράξεις στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Περαιτέρω πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης από τα αστυνομικά όργανα της Υπ/σης Ασφάλειας Βόλου  κατασχέθηκε το ανωτέρω αναφερθέν όχημα, που χρησιμοποιήθηκε από τον  Κ. Κ. ως μέσο τέλεσης της  πράξης της παράβασης άρθρου 20 παρ.1,2,3 Ν.4139/2013 και της πράξης της παράβασης άρθρου 10παρ.1,13α-β Ν.2168/1993.  Με βάση τα προαναφερθέντα το Συμβούλιό σας είναι αρμόδιο να αποφανθεί για την ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης.

  Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, που σχηματίστηκε και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα και την απολογία του κατηγορουμένου προέκυψαν τα εξής:

Ο κατηγορούμενος στις 4-3-2020 και ώρα 23.30 οδηγούσε το με αριθμό πλαισίου…..  και  με αριθμό κυκλοφορίας …..  μάρκας BMW ΙΧE αυτοκίνητο και κινούνταν με αυτό επί της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Στο 292ο χιλιόμετρο της ανωτέρω οδού (στο ύψος του Αλμυρού) ακολούθησε έρευνα στο εν λόγω όχημα από αστυνομικά όργανα της ΟΠΚΕ/Υπ/σης Ασφάλειας Βόλου. Στα πλαίσια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος κατείχε με το να εξουσιάζει κατά τη βούλησή του εντός του οχήματος και να μεταφέρει με αυτό από την Αθήνα στο 292ο χιλιόμετρο της  παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης συσκευασίες με 354, 1,5 γραμμάρια κοκαϊνης και συσκευασία με 7,6 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης. Οι εν λόγω ουσίες υπάγονται στους πίνακες Β και Γ του Ν.3456/2006 και δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα προκαλώντας εξάρτηση του ατόμου από αυτές. Ως προς την πράξη της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών του Κ. Κ. με τις μορφές, που προαναφέρθηκαν, είναι σαφής η από 5-3-2020 κατάθεση του αστυνομικού Θ. Μ. Περαιτέρω στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης κατασχέθηκε το με αριθμό πλαισίου ….  και  με αριθμό κυκλοφορίας ….  μάρκας BMW ΙΧE αυτοκίνητο μαζί με τις κρατικές πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του, το οποίο οδηγούσε ο Κ. Κ.. Προς τούτο συντάχθηκε η από 5-3-2020 έκθεση κατάσχεσης του Ανθυπαστυνόμου Κ. Β. και του Ανθυπαστυνόμου Δ. Χ. της Υπ/σης Ασφάλειας Βόλου. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικεία έκθεση κατάσχεσης ιδιοκτήτρια εταιρία του κατασχεθέντος οχήματος είναι η αιτούσα, δηλαδή η εταιρία με την επωνυμία …. LTD’’ με έδρα την πόλη PAZARDZHIK Βουλγαρίας. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι όπως προκύπτει από την έκθεση κατάσχεσης, τούτη έλαβε χώρα και για την προαναφερθείσα πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από τον Κ. Κ. Η αίτηση της πιο πάνω εταιρίας για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση του οχήματος είναι βάσιμη. Τούτο διότι σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου της Κ. Μ. δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη για την πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ούτε βέβαια από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας προκύπτουν ενδείξεις σε βάρος του και επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για επιβολή δήμευσης του οχήματος κατά το άρθρο 40 Ν.4139/2013, αφού τούτο προϋποθέτει να ανήκει στον αυτουργό ή συμμέτοχο της πράξης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Επίσης  από την άρση της κατάσχεσης δεν μπορεί να γίνει λόγος ότι θα επέλθει δυσχέρεια στην ανακάλυψη της αλήθειας. Εξάλλου στην έκθεση κατάσχεσης αναφέρεται ότι το όχημα αποτέλεσε το μέσο τέλεσης της πράξης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από τον κατηγορούμενο Κ. Κ. Έτσι η διατήρηση της κατάσχεσής του δεν συνοδεύεται από την ανάγκη της απόδειξης της πράξης της  διακίνησης ναρκωτικών και της αναζήτησης της αλήθειας ως προς τον δράστη, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο τέλεσης της πράξης, αφού το όχημα καθεαυτό δεν συμβάλει στην απόδειξη της πράξης ως προς τα πιο πάνω στοιχεία της υπόστασής της. Περαιτέρω πρέπει να αναφερθεί ότι η εφαρμοζόμενη διάταξη στο ζήτημα της άρσης της κατάσχεσης είναι αυτή του άρθρου 269 ΚΠΔ, αφού οποιαδήποτε άλλη διάταξη, που αφορά το ζήτημα αυτό με βάση το εδάφιο θ’ του άρθρου 586 ΚΠΔ είναι πλέον καταργημένη. Επιπλέον από τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 269 ΚΠΔ  δεν μπορεί πια να υποστηριχθεί ότι το Δικαστικό Συμβούλιο αποφαίνεται παρεμπιπτόντως για την τύχη των κατασχεθέντων πραγμάτων μόνο όταν αυτά σχετίζονται με την ανακάλυψη της αλήθειας και όχι όταν αποτελούν αντικείμενα, που υπόκεινται σε δήμευση γιατί έτσι υποκαθίσταται η κρίση του Δικαστηρίου. Τούτο συμβαίνει λόγω του φαινομένου της αναπληρωματικής δήμευσης, που έχει εισαχθεί στο ποινικό δίκαιο με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθου 68 ΠΚ. Επιπρόσθετα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αφού εφαρμοζόμενη διάταξη για την άρση της κατάσχεσης είναι αυτή του άρθρου 269 ΚΠΔ, δεν απαιτείται καμία άλλη προϋπόθεση για την άρση της, πέραν αυτής, που ορίζεται στη διάαξη αυτή.

  Κατά συνέπεια η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και το Συμβούλιό σας πρέπει να αποφανθεί να αρθεί η κατάσχεση  του πιο πάνω οχήματος, των κρατικών πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του και η απόδοσή τους στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας με την επωνυμία …… LTD’’ και σε τυχόν άλλο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο πρόσωπο.

                     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνω: -Να γίνει δεκτή η αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία ….. LTD’’, να αρθεί η κατάσχεση του με αριθμό πλαισίου …….  και  με αριθμό κυκλοφορίας ……  μάρκας BMW ΙΧE αυτοκινήτου, των κρατικών πινακίδων του και της άδειας κυκλοφορίας του,  για την οποία συντάχθηκε η από 5-3-2020 έκθεση κατάσχεσης του Ανθυπαστυνόμου Κ. Β. και του Ανθυπαστυνόμου Δ. Χ. της Υπ/σης Ασφάλειας Βόλου και να αποδοθούν τούτα στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας με την επωνυμία ….. LTD’’ και σε τυχόν άλλο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο πρόσωπο.

                                                Λάρισα 22-10-2021

                                          Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας

                                                   Λάμπρος Σ.Τσόγκας

                                                Αντεισαγγελέας Εφετών

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ME ΤΟ ΝΟΜΟ

Αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου με την παραπάνω εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 2, 138 παρ.1, 269 του ισχύοντος ΚΠοινΔ (ν. 4620/2019), 309 παρ. 1 και 311 §2 ΚΠΔ, η από 28.9.2021 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία ….. LTD», που εδρεύει στο Παζάρτσικ της Βουλγαρίας οδός ….και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κ. Μ. του Α., κάτοικο Αμπελοκήπων Αττικής (οδός….. αρ. …), με την οποία ζητείται η άρση της κατάσχεσης του με αριθμό κυκλοφορίας …. και με αριθμό πλαισίου ….. Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μάρκας BMW, ιδιοκτησίας της αιτούσας, η οποία επιβλήθηκε στις 5-3-2020 από τους αρμόδιους προανακριτικούς υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, ως μέσο τέλεσης εκ μέρους του οδηγού αυτού, Κ. Κ. του Φ., της πράξης της παράβασης του άρθρου 20 παρ. 1, 2, 3 Ν. 4139/2013 και του άρθρου 10 παρ. 1, 13α-β Ν. 2168/1993 και η απόδοση αυτού, στην αιτούσα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, άλλως ο διορισμός της ως μεσεγγυούχου.

Από το αποδεικτικό υλικό της παρούσας δικογραφίας προέκυψαν όσα αναλυτικά και αιτιολογημένα εκτίθενται στην εισαγγελική πρόταση, στην οποία και το παρόν Συμβούλιο εξ ολοκλήρου αναφέρεται προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων, τόσο κατά το νομικό όσο και το πραγματικό αυτής μέρος (ΟλΑΠ 1227/79 ΠοινΧρ Λ`.253, ΣυμβΑΠ 18/2011, ΣυμβΑΠ 336/2010, ΣυμβΑΠ 133/2009, ΣυμβΑΠ 546/2009, ΣυμβΑΠ 408/2008 σε ΤΝΠ Νόμος). Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθεί η άρση της κατάσχεσης του με αριθμό κυκλοφορίας ….. και με αριθμό πλαισίου ….., μάρκας BMW, Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, των κρατικών πινακίδων του και της άδειας κυκλοφορίας του, για την οποία συντάχθηκε η από 5-3-2020 έκθεση κατάσχεσης του Ανθυπαστυνόμου Κ. Β. και του Ανθυπαστυνόμου Δ. Χ. της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου και να αποδοθούν αυτά στο νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας – ιδιοκτήτριας εταιρίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 28.9.2021 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «…… LTD», που εδρεύει στο Παζάρτσικ της Βουλγαρίας (οδός …..) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κ… Μ… του Α.., κάτοικο …. Αττικής (οδός ….).

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την άρση της κατάσχεσης του με αριθμό κυκλοφορίας ….. και με αριθμό πλαισίου ….., μάρκας BMW, Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, των κρατικών πινακίδων του και της άδειας κυκλοφορίας του, για την οποία συντάχθηκε η από 5-3-2020 έκθεση κατάσχεσης του Ανθυπαστυνόμου Κ. Β. και του Ανθυπαστυνόμου Δ. Χ. της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου και να αποδοθούν αυτά στον ως άνω νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας – ιδιοκτήτριας εταιρίας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στη Λάρισα, τη 1 Νοεμβρίου 2021 και εκδόθηκε στη Λάρισα στις 10 Νοεμβρίου 2021.           

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ