Δεν υφίσταται παραβίαση προσωπικών δεδομένων από πρόσβαση σε αρχείο ΑΕΙ  για την αξιολόγηση φοιτητών που ήταν ελέυθερα πρoσβάσιμο χωρίς κωδικούς. Επίσης  στην προκειμένη περίπτωση γίνεται σαφές  ότι υπερέχει η ανάγκη της ενημέρωσης του κοινού για ζήτημα ευρύτερου κοινωνικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος (αντιμετώπιση πανδημίας – covid19), που είναι η  προστασία του κοινού για σοβαρό ιατρικό ζήτημα έναντι της ιδιότητας και της ακαδημαϊκής επίδοσης του προσφεύγοντος. Μη συνδρομή προϋποθέσεων συκοφαντικής δυσφήμησης, δυσφήμησης και εξύβρισης. Ειδικότερα δεν μπορεί να θεμελιωθεί το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, ενόψει δε της αλήθειας του επίμαχου περιστατικού (δηλαδή ότι ως συντάξας κείμενο   με ιατρικό ενδιαφέρον δεν ήταν πτυχιούχος αντίστοιχης Πανεπιστημιακής Σχολής, που δεν αφορά σχέσεις ιδιωτικού και οικογενειακού βίου του προσφεύγοντος) δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για δυσφήμηση. Επιπλέον ούτε το έγκλημα της εξύβρισης στοιχειοθετείται από την προαναφερθείσα φράση λόγω μη χρήσης ακραίων και επομένως προσβλητικών εκφράσεων από τους εγκαλουμένους ώστε να μη θίγεται η τιμή και η υπόληψη του. Διαφορετικά οποιαδήποτε αξιολογική κρίση ακόμη και δυσάρεστη για αυτόν, τον οποίο αφορά, θα συνιστούσε εξύβριση κατά παραβίαση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης.

Ελληνική Δημοκρατία

Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Αριθμός 25/2022

                                                    ΔΙΑΤΑΞΗ

                            Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάβαμε υπόψη την προσφυγή του Π. Σ. του Θ. κατά της ΕΓ5-21/81/15 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, με την οποία απορρίφθηκε η από 25-3-2020 έγκλησή του σε βάρος των Θ. Δ. του Π και Α. Σ. του Δ για τις αξιόποινες πράξεις της  συκοφαντικής δυσφήμησης μέσω διαδικτύου και παραβίασης του άρθρου 38 Ν.4624/2019 περί προσωπικών δεδομένων. Η προσφυγή ασκήθηκε από τον ίδιο τον προσφεύγοντα και είναι εμπρόθεσμη. Ειδικότερα η  προσβαλλόμενη διάταξη σύμφωνα με το οικείο αποδεικτικό επίδοσης επιδόθηκε στον προσφεύγοντα στις 19-4-2022 και η προσφυγή ασκήθηκε στις 4-5-2022, δηλαδή εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 52§1 ΚΠΔ. Περαιτέρω η προσφυγή ασκήθηκε νομότυπα και ειδικότερα με κατάθεση δικογράφου ενώπιον του αρμοδίου Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 52§1, 474 ΚΠΔ, για την οποία συντάχθηκε σχετική έκθεση και περιέχει νόμιμο λόγο άσκησής της, δηλαδή την εσφαλμένη εκτίμηση και τη λανθασμένη νομική αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών, που προέκυψαν κατά τη διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση. Επιπλέον με την κατάθεση της κρινόμενης προσφυγής ο προσφεύγων κατέθεσε το προβλεπόμενο από το νόμο παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 250 ευρώ (βλ. το με κωδικό ……………………….. ηλεκτρονικό παράβολο). Ως εκ τούτου, εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες δικονομικές προϋποθέσεις, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Η προαναφερθείσα έγκληση απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ.ΕΓ5-21/81/15 διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, η οποία έχει ως εξής:

Ι. Με την από 25-3-2020 έγκλησή του, όπως αυτή συμπληρώθηκε με αλλεπάλληλες καταθέσεις και σχετικά έγγραφα υπομνήματα, ο Π. Σ. του Θ., νυν κάτοικος …………, οδ. ……. ζήτησε την ποινική δίωξη των α) Θ. Δ. του Π, κατοίκου …….., οδ. ……… ή ………, οδ. ………. και β) Α. Σ. του Δ, κατοίκου …….., οδ. …… για συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου (αρθ. 363-362 ΠΚ/2019), αδίκημα το οποίο φέρεται ότι τελέστηκε εις βάρος του εγκαλούντος διαδικτυακά και επομένως και στις περιοχές της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης την 25-3-2020.

ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, ο εγκαλών ισχυρίζεται ότι οι εγκαλούμενοι, ενεργώντας από κοινού, ο πρώτος ως υπεύθυνος λειτουργίας και ο δεύτερος ως συνεργάτης-συντάκτης κειμένων του ιστοτόπου ……………. , ανήρτησαν στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική σελίδα ένα κείμενο του δευτέρου εξ αυτών με τίτλο «ο βιο-ιατρικός εργαστηριακός επιστήμονας με τα 12 χρόνια εμπειρία, είναι ακόμη φοιτητής», στο περιεχόμενο του οποίου α) αναδημοσιεύουν παρανόμως ένα ιδιωτικό-προσωπικό του κείμενο-άρθρο, συνοδευόμενο από φωτογραφίες του ιδίου (του εγκαλούντος), β) δημοσιοποιούν χωρίς νόμιμο δικαίωμα και μάλιστα αλλοιωμένη-ψευδή κατά περιεχόμενο τη βαθμολογία που ο εγκαλών έλαβε κατά την εξέτασή του στο προπτυχιακό μάθημα «…………..» του Τμήματος ……………….  και γ) αναφέρουν εν γνώσει τους ψευδώς ότι ο νυν εγκαλών Π. Σ. εμφανίζεται παραπλανητικά ως πτυχιούχος βιολογικών και ιατρικών εργαστηρίων και βιο-ατρικός εργαστηριακός επιστήμονας, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει καμία από τις ανωτέρω ιδιότητες και είναι ακόμα φοιτητής. Από τη διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση προέκυψαν τα εξής: α) ο ιστότοπος ……………., δικαιούχος του οποίου είναι ο πρώτος εγκαλούμενος (βλ. το υπ’ αρ. ……../11-12-2020 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), αποτελεί υλοποίηση της προσπάθειας για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο που καταβάλει η λειτουργούσα ως μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Ελέγχου Γεγονότων- International Fact Checking Network αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με το διακριτικό τίτλο «………..» (βλ. το σχετικό απόσπασμα του οικείου καταστατικού, το σχετικό σήμα IFCN του Ινστούτου Poynter καθώς και τη σύμβαση διασταύρωσης ειδήσεων με την εταιρία «…………»), β) ο εγκαλών, ο οποίος εμφανίζεται ψευδώς διαδικτυακά ότι «ασκεί ιατρικό επάγγελμα, κατέχει πτυχίο ιατρικού επαγγέλματος, κατέχει ιατρική θεραπευτική ιδιότητα, γνώση και τεχνογνωσία και ανήκει στην ιατρική κοινότητα» (βλ. την από 30-5-2020 δημόσια ανάρτηση του ιδίου στην προσωπική του σελίδα “………” στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ………..) ανήρτησε δημοσίως ένα κείμενο με τίτλο «Μην εμπιστεύεστε όποιον σας φοβίζει», όπου προκειμένου να προσδώσει αξιοπιστία στις απόψεις του για την πανδημία του κορωνοϊού SARS COVID-19, ισχυρίστηκε και πάλι ψευδώς ότι είναι πτυχιούχος βιολογικών και ιατρικών εργαστηρίων και βιο-ατρικός εργαστηριακός επιστήμονας. Το συγκεκριμένο ελευθέρως και ευχερώς προσβάσιμο κείμενο μαζί με τη συνοδεύουσα αυτό φωτογραφία του εγκαλούντος ήταν προσιτό σε όλους και έτσι αναδημοσιεύτηκε σε πληθώρα άλλων διαδικτυακών ιστοτόπων, όπως άλλωστε ήταν και η αυταπόδεικτη επιθυμία του Π. Σ., ο οποίος επέλεξε να κοινωνήσει τις απόψεις του με αυτό τον τρόπο. Ο ιστότοπος …………….  απλά το εντόπισε στη δημόσια σφαίρα του διαδικτύου και το ανέδειξε, γ) ο εγκαλών, παρά την επιμονή του να παρουσιάζεται ψευδώς ως πτυχιούχος ιατρικών εργαστηρίων με 12χρονη εμπειρία στην ιατρική επιστήμη (βλ. επιπλέον και τις από 25-3 και 7-5-2020 μαρτυρικές του καταθέσεις) είναι απλά απόφοιτος Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) με ειδικότητα βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας (βλ. το από 27-6-2011 οικείο απολυτήριο) και από την 1-9-2011 και εντεύθεν φοιτητής του Τμήματος ………………., χωρίς μάλιστα να έχει εισέτι ολοκληρώσει τη φοίτησή του και να έχει αποκτήσει το ανάλογο πτυχίο (βλ. το από 11-10-2021 πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου ……. αλλά και την όψιμη παραδοχή της ισχύουσας κατάστασης εκ μέρους του ιδίου του εγκαλούντος στην τελευταία σελίδα του από 16-11-2021 υπομνήματός του) και δ) η βαθμολογία που έλαβε ο εγκαλών κατά την εξέτασή του στο προπτυχιακό μάθημα «…………..» του Τμήματος …………..  είναι πράγματι …….., ο δε ιστότοπος ……………. είχε ακώλυτη πρόσβαση σε αυτή εξαιτίας λανθασμένου εσωτερικού χειρισμού της διαδικασίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων της εξέτασης εκ μέρους της υπεύθυνης καθηγήτριας του συγκεκριμένου μαθήματος. Η τελευταία εκ προφανούς παραδρομής ανήρτησε την επίμαχη βαθμολογία ανοικτή, δηλαδή ηλεκτρονικά-διαδικτυακά προσβάσιμη σε όλους, γεγονός που διορθώθηκε μόλις την 7-5-2020 (βλ. το από 4-10-2021 υπόμνημα του μάρτυρα Α. Ν. ). Παρατηρείται μάλιστα ότι όταν ο ιστότοπος …………….  πληροφορήθηκε το ζήτημα της εκ παραδρομής ελεύθερης και ανοικτής δημοσίευσης των εν θέματι βαθμολογιών, διόρθωσε αμέσως την ανάρτησή του, απαλείφοντας όλα τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων καθώς και τα λοιπά στοιχεία που δεν ήταν απαραίτητα για την απόδειξη των θέσεων-ισχυρισμών του επιδίκου κειμένου (βλ. σχετική ενημέρωση του ηλεκτρονικού άρθρου). Τέλος, σημειώνεται ότι ο διηγηματικά αναφερόμενος ισχυρισμός του Π. Σ. ότι οι εγκαλούμενοι παραβιάσανε τους προσωπικούς του κωδικούς για την είσοδο στην προσωπική του ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ……… και ακολούθως δημιούργησαν ένα ψεύτικο προφίλ με τα δικά του στοιχεία (του εγκαλούντος) είναι παντελώς αναπόδεικτος και αναδεικνύει την οριακή ύπαρξη συνοχής στα υπό του ιδίου υποστηριζόμενα. Κατόπιν τούτων καθίσταται σαφές ότι οι εγκαλούμενοι ουδέν ποινικό αδίκημα διέπραξαν και επομένως η κρινόμενη έγκληση πρέπει να απορριφθεί (άρθρο 51 ΚΠΔ/2019), επιβαλλομένων των δικαστικών εξόδων (80 ευρώ) εις βάρος του εγκαλούντος, ο οποίος υπέβαλε εντελώς ψεύτικη έγκληση από δόλο (αρθ. 580§4 ΚΠΔ/2019), παραποιώντας συνειδητά την πραγματικότητα και προσπαθώντας να παραπλανήσει ακόμα και την παρούσα διαδικασία [προκειμένου να στοιχειοθετήσει τον ισχυρισμό του ότι οι εγκαλούμενοι αλλοίωσαν την αναρτημένη βαθμολογία του στο εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος «……….», ο εγκαλών προσκόμισε εκτύπωση που εμφανίζεται ο βαθμός του στο θεωρητικό πεδίο του ιδίου μαθήματος (βλ. τη σχετική επισήμανση «Θ»), είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Π. Σ. ακόμα δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα με κωδικό 635, αφού αυτό απουσιάζει από τα μαθήματα που καταγράφονται στο από 11-10-2021 πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που ο ίδιος προσκόμισε].

Όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία του Αρείου Πάγου (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 606/2016 δημοσιευθείσα στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου) για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της δυσφήμησης απαιτούνται, αντικειμενικά, ισχυρισμός ενώπιον τρίτου ή διάδοση για κάποιον άλλον γεγονότος, το οποίο είναι πρόσφορο (κατάλληλο, επιτήδειο) κατ’ αντικειμενική κρίση (την κοινή αντίληψη) να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου, υποκειμενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαμβάνει, αφενός μεν, τη γνώση, έστω και με την έννοια του ενδεχομένου δόλου (της αμφιβολίας), ότι το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο γεγονός είναι πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου, αφετέρου δε, τη θέληση ή την αποδοχή του δράστη να προβεί σε τέτοιο βλαπτικό της τιμής ή της υπόληψης ισχυρισμό ή διάδοση. Δεν απαιτείται γνώση της αναληθείας, ενώ η πεποίθηση του δράστη περί την αλήθεια ή την αναλήθεια του γεγονότος δεν αποκλείει τον δόλο. Ωστόσο στην περίπτωση του άρθρου 362, αν το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές, τότε τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 363 ΠΚ για το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 366 παρ. 1 ΠΚ: Αν το γεγονός του άρθρου 362 είναι αληθινό, η πράξη μένει ατιμώρητη εκτός αν αυτό αφορά αποκλειστικά σχέσεις του οικογενειακού ή του ιδιωτικού βίου που δεν θίγουν το δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον σύμφωνα με  άρθρο 38§1 ν. 4624/2019 << “Όποιος, χωρίς δικαίωμα: α) επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και με την πράξη του αυτή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών, β) τα αντιγράφει, αφαιρεί, αλλοιώνει… τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους, εάν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη” και με τις διατάξεις της §2 “Όποιος χρησιμοποιεί,…ανακοινώνει ή καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία απέκτησε σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 ή επιτρέπει σε μη δικαιούμενα πρόσωπα να λάβουν γνώση των δεδομένων αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση, εάν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη>>. Το άρθρο 38§2 του ιδίου νόμου, ως προς την αντικειμενική υπόσταση της χωρίς δικαίωμα ανακοίνωσης κλπ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προσθέτει το επί πλέον στοιχείο της απόκτησης αυτών σύμφωνα με την §1 περ. α’ του αυτού άρθρου, δηλαδή την απόκτηση με την επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής κυμαίνεται από δέκα (10) ημέρες έως πέντε (5) έτη (ΑΠ 614/2020 δημοσιευθείσα στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου).

Από όσα εκθέτει ο προσφεύγων στην προσφυγή του σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα της δικογραφίας και τις ανώμοτες καταθέσεις των εγκαλουμένων δεν μπορεί να γίνει λόγος ότι η κρίση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας στην προσβαλλόμενη διάταξη είναι εσφαλμένη. Τούτο διότι οι εγκαλούμενοι, όπως εκτίθεται στην προσβαλλόμενη διάταξη, προέβησαν στις 25-3-2020 στην ανάρτηση στον ιστότοπο, που προσδιορίζεται στην εν λόγω διάταξη του κειμένου, με τη φράση <<ο βιο-ιατρικός εργαστηριακός επιστήμονας με τα 12 χρόνια εμπειρία είναι ακόμη φοιτητής>>. Επίσης στον ιστότοπο, που αναφέρεται στη διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, οι εγκαλούμενοι ισχυρίστηκαν ότι ο προσφεύγων, ο οποίος είχε συντάξει άρθρο σχετικά με την κατάσταση, που επικράτησε στην Ελλάδα με αφορμή τη διάδοση του κορωνοϊού (covid 19) δεν είναι βιοιατρικός ερευνητής αλλά προπτυχιακός φοιτητής, έχει προβλήματα στις βαθμολογίες και είναι παραπλανητικός, δεν έχει καμία επαγγελματική εμπειρία και είναι φοιτητής στο ……… Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι, όπως ορθά αναφέρεται στην προσβαλλόμενη διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ο προαναφερθείς ιστότοπος έχει ως σκοπό την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο στα πλαίσια της λειτουργίας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «………»  ως μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Ελέγχου Γεγονότων- International Fact Checking Network. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την ίδια την προσφυγή του προσφεύγοντος, ο ίδιος κατά τον πιο πάνω χρόνο πράγματι δεν είχε λάβει το πτυχίο του από την …………. Ειδικότερα στις σελίδες 12 και 14 της προσφυγής του ο προσφεύγων αναφέρει ότι έχει προσκομίσει με το υπόμνημά του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έγγραφα και το 14ο του οικείου πίνακα, που έχει επισυνάψει στην προσφυγή του, αφορά τη βαθμολογία του από το ………. και ότι του απέμεναν μόνο δύο μαθήματα για το πτυχίο και η πρακτική εξάσκηση.  Κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει λόγος ότι οι εγκαλούμενοι ισχυρίστηκαν ψευδές γεγονός, αφού πράγματι ο προσφεύγων δεν ήταν κάτοχος πτυχίου του …………, το δε κείμενο, που αναρτήθηκε από τον προσφεύγοντα, αφορούσε ιατρικό θέμα με τίτλο ‘’Μην εμπιστεύεστε όποιον σας φοβίζει’’ και σχετιζόταν με την πανδημία covid 19.  Κατά συνέπεια δεν μπορεί να θεμελιωθεί το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, ενόψει δε της αλήθειας του επίμαχου περιστατικού (δηλαδή ότι ως συντάξας κείμενο   με ιατρικό ενδιαφέρον δεν ήταν πτυχιούχος αντίστοιχης Πανεπιστημιακής Σχολής, που δεν αφορά σχέσεις ιδιωτικού και οικογενειακού βίου του προσφεύγοντος) δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για δυσφήμηση. Επιπλέον ούτε το έγκλημα της εξύβρισης στοιχειοθετείται από την προαναφερθείσα φράση λόγω μη χρήσης ακραίων και επομένως προσβλητικών εκφράσεων από τους εγκαλουμένους ώστε να μη θίγεται η τιμή και η υπόληψη του. Διαφορετικά οποιαδήποτε αξιολογική κρίση ακόμη και δυσάρεστη για αυτόν, τον οποίο αφορά, θα συνιστούσε εξύβριση κατά παραβίαση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης. Ακόμη δεν προκύπτει από τα συγκεντρωθέντα αποδεικτικά στοιχεία, όπως ορθά επεσήμανε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας, ότι οι εγκαλούμενοι προέβησαν σε παραβίαση των κωδικών του προσφεύγοντος στο …….. στο διαδίκτυο και σε δημιουργία προφίλ  με τα δικά του στοιχεία. Ακόμη, όπως προκύπτει από το υπόμνημα, που κατέθεσε ο μάρτυρας Α. Ν.  (υπάλληλος με την ειδικότητα πληροφορικής στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης του …..), μέχρι τις 7-5-2020 ήταν εφικτή σε οποιονδήποτε η ηλεκτρονική πρόσβαση στις επιδόσεις των φοιτητών στο μάθημα ‘……..’’. Κατά συνέπεια η διάδοση της πληροφορίας από τους εγκαλουμένους μέσω του ιστότοπου, που εκείνοι διαχειρίζονταν, περί μη απόκτησης πτυχίου Πανεπιστημιακής Σχολής από τον προσφεύγοντα δεν αφορούσε επέμβαση χωρίς δικαίωμα σε αρχείο, αφού το αρχείο ήταν ελεύθερα προσβάσιμο στον καθέναν. Η πρόσβαση στις πληροφορίες για τις επιδόσεις στη Σχολή φοίτησης του προσφεύγοντος αφενός μεν ήταν ελεύθερη, αφετέρου δε ήταν δικαιολογημένη και επομένως επιτρεπτή, αφού οι εγκαλούμενοι είχαν ενδιαφέρον να προστατέψουν το κοινό στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής επικοινωνίας …….. σχετικά με την επιστημονική ικανότητα και ιδιότητα του προσφεύγοντος με αφορμή το άρθρο του σχετικά με την πανδημία (covid 19) στη χώρα και την ανάγκη το κοινό να έχει πλήρη εικόνα για την επιστημονική αξιοπιστία των θεωρητικών θέσεων του προσφεύγοντος για το ανωτέρω ζήτημα. Κατά συνέπεια οι ίδιοι δεν προέβησαν σε αδικαιολόγητη πρόσβαση σε πληροφορία, που ήταν ενσωματωμένη σε αρχείο και μάλιστα μη προσβάσιμο σε αυτούς, αλλά σε εύλογη αναζήτηση πληροφορίας για την ιδιότητα του προσφεύγοντος σε δημόσια προσβάσιμο αρχείο χάριν της προστασίας της επιστημονικής έρευνας για τη διάδοση του κορωνιού (covid 19) στη χώρα.  Εξάλλου για το λόγο αυτό στο άρθρο 28§1 ν.4624/2019 προβλέπεται ότι στον βαθμό, που είναι αναγκαίο να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν…., β) όταν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το υποκείμενο, γ) όταν υπερέχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα της πληροφόρησης έναντι του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου, ιδίως για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Στην προκειμένη περίπτωση γίνεται σαφές από όσα προεκτέθηκαν ότι υπερέχει η ανάγκη της ενημέρωσης του κοινού για ζήτημα ευρύτερου κοινωνικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, που είναι η  προστασία του κοινού για σοβαρό ιατρικό ζήτημα έναντι της ιδιότητας και της ακαδημαϊκής επίδοσης του προσφεύγοντος. Με βάση τα προαναφερθέντα, ορθά ο Εισαγγελέας  Πλημμελειοδικών Λάρισας έκρινε ότι η έγκληση έπρεπε να απορριφθεί ως προφανώς αβάσιμη στην ουσία της. Ως εκ τούτου η προσφυγή κατά της ανωτέρω διάταξης πρέπει να απορριφθεί στην ουσία της ως αβάσιμη και να διαταχτεί η κατάπτωση υπέρ του δημοσίου του παραβόλου των 250 ευρώ, που κατέθεσε ο προσφεύγων για την άσκηση της προσφυγής.

                                          ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δεχόμαστε τυπικά και απορρίπτουμε στην ουσία την προσφυγή του Π. Σ. του Θ. κατά της ΕΓ5-21/81/15  διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

-Διατάσσουμε την κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου του παραβόλου ποσού 250 ευρώ με κωδικό αριθμό …………………………

                                                         Λάρισα 26-5-2022

                                             Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας

                                                       Λάμπρος Σ.Τσόγκας

                                                      Αντεισαγγελέας Εφετών