Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Δεν Συναινεί ο Εκζητούμενος

Αριθμός:  144/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

                                 της  24ης Νοεμβρίου 2021

ΔΙΚΑΣΤΕΣ: Αθανασία Σιάπκα, Πρόεδρος Εφετών, Πηνελόπη Λέτσιου και Χριστίνα Ζαπάρτα (Εισηγήτρια), Εφέτες.-

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Λάμπρος Τσόγκας, Αντεισαγγελέας Εφετών.-

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κωνσταντίνος Ζούπας.-

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Έκδοση του υπηκόου Ελλάδας (επ) K) (ον) A του Κ, γεννηθέντος στις 6-5-1984 στο V Αλβανίας, στις αρμόδιες Aρχές της Γερμανίας.  

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το Συμβούλιο συγκροτήθηκε αρμοδίως ως ανωτέρω, σήμερα στις 24 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.15’ μ.μ. στο ακροατήριο του Δικαστηρίου Εφετών, σε δημόσια συνεδρίαση για να αποφανθεί για την έκδοση του παραπάνω αναφερομένου εκζητουμένου στις Δικαστικές Αρχές της Γερμανίας. Σημειώνεται ότι η σχετική υπόθεση υποβλήθηκε στο Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Εκδ. 126/22-11-2021 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, μαζί με τα προσαρτημένα σ’ αυτό έγγραφα, τα οποία διαβιβάστηκαν στη Χώρα μας με τη διπλωματική οδό. Ορίστηκε δε αρμοδίως Τριμελές Συμβούλιο Εφετών, για να αποφανθεί αν συντρέχει ή όχι περίπτωση έκδοσης του παραπάνω εκζητουμένου στις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας.-

            Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του εκζητουμένου, ο οποίος βρέθηκε παρών.-

            Η Πρόεδρος ρώτησε σχετικώς τον εκζητούμενο και είπε ότι γνωρίζει και ομιλεί την Ελληνική γλώσσα.

            Στη συνέχεια ο εκζητούμενος ρωτήθηκε από την Πρόεδρο σχετικά και αποκρίθηκε ότι είναι το εκζητούμενο πρόσωπο, ονομάζεται όπως αναφέρεται παραπάνω, και δήλωσε ότι διορίζει συνήγορό του τον Βασίλειο Γαλάνη του Δ.Σ. Βόλου, ο οποίος και αποδέχτηκε τον διορισμό του.        

           Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, είπε ότι η αίτηση για έκδοση εισάγεται νόμιμα στο Συμβούλιο και τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

            Ο συνήγορος του εκζητούμενου, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, προέβαλε ισχυρισμό τον οποίο ανέπτυξε προφορικά ενώπιον του Συμβουλίου κι έχει ως εξής: ο εκζητούμενος κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης που του αποδίδεται βρισκόταν και εργαζόταν στην Αγγλία, συνεπώς δεν τέλεσε την πράξη που του αποδίδεται και για τον λόγο αυτό δεν συναινεί στην έκδοσή του στις αρμόδιες Αρχές της Γερμανίας.

Στη συνέχεια, αναγνώστηκαν από την Πρόεδρο δημόσια στο ακροατήριο τα παρακάτω έγγραφα: 1) το υπ. αριθ. E5291/9/88 από 14-11-2021 τηλεομοιοτυπικό σήμα της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας – Τμήματος SIRENE, 2) το υπ’ αριθ. 2021 0013058153 από 2-11-2021 σήμα το Τμήματος SIRENE Γερμανίας, καθώς και τα συνημμένα στα ανωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα, συνοδευόμενα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 3) η από 12-11-2021 έκθεση σύλληψης του εκζητούμενου, 4) το με αριθμό πρωτοκόλλου 1533/21/2341157/13-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας Τμήματος SIRENE, 5) το με αριθμό πρωτοκόλλου 2599/21/2349480/10-11-2021 έγγραφο της Δ.Α.Α./Υποδιεύθυνση Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων/Τμήμα Αναζητήσεων, 6) η από 15-11-2021 έκθεση προσαγωγής, βεβαιώσεως ταυτότητας και συγκατάθεσης ή μη στην προσαγωγή εκζητούμενου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, 7) τη με αριθμό πρωτοκόλλου έκδ. 126/15-11-2021 εντολή κράτησης της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, 8) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 31318/15-11-2021 έκθεση φυλάκισης του Κ.Κ. Λάρισας, 9) το 15-11-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου Ανώτερου Εισαγγελέα της πόλεως Άαχεν, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης, αναγνώστηκαν από την Πρόεδρο τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία προσκόμισε ο συνήγορος του εκζητούμενου ενώπιον του Συμβουλίου, ήτοι: α) επτά αποδείξεις πληρωμής με ημερομηνίες 30-11-2020, 31-12-2020, 31-1-2021, 28-2-2021, 31-3-2021, 31-5-2021, 30-6-2021, όλες στην αγγλική γλώσσα, β) έγγραφο με ημερομηνία 15-2-2021 από HM Revenue & Customs στην αγγλική γλώσσα, γ) έγγραφο passenger Locator Form στην αγγλική γλώσσα, δ) boarding pass από 22-9-2020 της εταιρείας Easy Jet στην αγγλική γλώσσα, ε) έγγραφο της Easy Jet με κωδικό K29SC51 548 στην αγγλική γλώσσα, στ) boarding pass στο όνομα K A  από 19/8 στην αγγλική γλώσσα, ζ) το με αριθμό 071086740/30-10-2020 έγγραφο του East Ayrshire Council στην αγγλική γλώσσα, η) το με αριθμό 5801403805/27-2-2021 έγγραφο της utilita στην αγγλική γλώσσα, θ) έγγραφο της BANK OF SCOTLAND από 20-7-2021 στην αγγλική γλώσσα, ι) έγγραφο της BANK OF SCOTLAND από 20-7-2021 στην αγγλική γλώσσα.

Η Πρόεδρος, ζήτησε διευκρινίσεις από τον εκζητούμενο για τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται και γενικά για την έκδοσή του και αυτός είπε:

Ονομάζομαι K) (ον) A του Κ, γεννήθηκα στις 6-5-1984 στο V Αλβανίας και είμαι κάτοικος Ελλάδας. Δεν θέλω να πάω στη Γερμανίας να εκδοθώ, δεν είμαι εγώ αυτός που τέλεσε την πράξη.

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, πρότεινε να εκτελεστεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών της Γερμανίας.

Ο συνήγορός του, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, ανέπτυξε την υπεράσπιση ζητώντας να μην εκδοθεί ο εκζητούμενος στις αρμόδιες Αρχές της Γερμανίας.

Ο εκζητούμενος, ρωτήθηκε από την Πρόεδρο, εάν έχει να προσθέσει κάτι κι αυτός ενέμεινε στο αίτημά του περί μη έκδοσής του.

             Κατόπιν, το Συμβούλιο, μετά από διάσκεψη στο ιδιαίτερο δωμάτιο διασκέψεων, κατάρτισε και δια της Προέδρου δημοσίευσε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση την ταυτάριθμη απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

       Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του άνω Ν. 3251/2004, το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους έκδοσης του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας α) προκειμένου σε πρόσωπο στο οποίο έχει ήδη αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεστεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου ορίζεται το περιεχόμενο και ο τύπος του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που περιέχει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: α) την υπηκοότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου, β) το όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος, γ) μνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης του εντάλματος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νομικό χαρακτηρισμό του εγκλήματος, ε) περιγραφή των περιπτώσεων τέλεσης του εγκλήματος, στις οποίες περιλαμβάνονται ο χρόνος και τόπος τέλεσης, καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητουμένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αμετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και ζ) στο μέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της. Στο άρθρο 9 παρ. 3 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, όταν ο εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι το Συμβούλιο Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος, κατά δε το άνω άρθρο 22 παρ. 1 του ίδιου νόμου κατά της παραπάνω οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούμενο ή τον Eισαγγελέα εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δημοσίευση της απόφασης. Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 του ως άνω νόμου, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών ή, σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία, για απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχ. α`του νόμου τούτου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος ίδιου νόμου, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται εφόσον η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, συνιστά έγκλημα, σύμφωνα με τους ελληνικούς ποι¬νικούς νόμους, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού, το οποίο τιμωρείται, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος, με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών, όπως επίσης εκτελείται, κατά το στοιχ. β` της άνω παρ. 1 του άρθρου 10, εφόσον τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης του εντάλματος καταδίκασαν τον εκζητούμενο σε ποινή ή μέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί νόμοι χαρακτηρίζουν ως πλημμέλημα ή κακούργημα. Αν όμως το ευρωπαϊκό ένταλμα αφορά σε αξιόποινη πράξη, η οποία ρητά αναφέρεται στον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 10 Ν 3251/2004 και τιμωρείται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος, με ποινή στερητική της ελευθερίας ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη, η Ελλάδα υποχρεούται να εκτελέσει το ένταλμα, χωρίς προηγουμένως να ελέγξει το αξιόποινο της προαναφερόμενης πράξης σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Περαιτέρω, το ευρωπαϊκό ένταλμα εκτελείται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως και 13 του ανωτέρω νόμου. Στο άρθρο 11 του Ν. 3251/2004 ορίζεται ότι η δικαστική αρχή που αποφασίζει την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης αρνείται την εκτέλεση αυτού, εκτός από άλλες περιπτώσεις, και όταν, ζ) το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για αξιόποινη πράξη η οποία θεωρείται κατά το ελληνικό ποινικό νόμο, ότι τελέσθηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο έδαφος της Ελλάδας ή σε εξομοιούμενο προς αυτό τόπο και η) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης, είναι ημεδαπός και διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια πράξη. Αν δεν διώκεται, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται αν διασφαλιστεί ότι, μετά από ακρόαση του, θα διαμεταχθεί στο Ελληνικό Κράτος, ώστε να εκτίσει σ’ αυτό τη στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας που θα απαγγελθεί εναντίον του στο κράτος έκδοσης του εντάλματος. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις του άρθρου 11 περ. η΄ του Ν. 3251/2004 δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος και ειδικότερα του αρθ. 5 παρ. 2 εδ. α΄ και 4 εδ. α΄, αφού οι διατάξεις αυτές δεν θεσπίζουν τέτοια απαγόρευση αλλά ούτε και από το αρθ. 6 της ΕΣΔΑ και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε μπορεί να γίνει λόγος για συνταγματικό έθιμο που απαγορεύει σε κάθε περίπτωση την έκδοση του ημεδαπού. Η απαγόρευση, εξάλλου, του άρθρου 438 περ. α’ του ΚΠοινΔ, ήτοι της έκδοσης του ημεδαπού σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), δεν έχει πλέον σήμερα λόγο ύπαρξης μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., καθόσον η ρύθμιση του νέου νόμου είναι ειδική και στους κύκλους της τελευταίας (Ε.Ε.) έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των κρατών μελών αρχές αμοιβαίας εμπιστοσύνης που στηρίζονται στο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των αρχών του κράτους δικαίου, ενώ οι ιστορικοί λόγοι στήριξης της απαγόρευσης, δηλαδή η υποχρέωση προστασίας του κράτους προς τους πολίτες του και συγκεκριμένα, η προστασία τους από τις αντιξοότητες που σημαίνει για αυτούς μια δίκη σε ξένο μη οικείο νομικό περιβάλλον, καθώς και η υπάρχουσα δυσπιστία στις αλλοδαπές δικαστικές αρχές, είναι πλέον αδικαιολόγητοι και ιδίως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβ ΑΠ 854/2016, ΣυμβΑΠ 855/2016, ΣυμβΑΠ 109/2006 ΤΝΠ Νόμος).

        Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 126/22-11-2021 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, διαβιβάστηκε στο παρόν Συμβούλιο το από 25-10-2021 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Γερμανικών Αρχών και δη, του Ειρηνοδικείου του Άαχεν (Amtsgericht Aachen), μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα που το συνοδεύουν, για την παράδοση ή μη στις Αρχές Γερμανίας του εκζητούμενου, υπηκόου Eλλάδος, (επ.) K. A. του K., που γεννήθηκε στις 6-5-1984 στο V της Αλβανίας, κατοίκου Σ. Μαγνησίας και ήδη κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, δυνάμει της υπ’ αριθ. 126/15-11-2021 εντολής κράτησης του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας (βλ. την υπ΄ αριθ. πρωτ. 31318/15-11-2021 έκθεση φυλάκισης του Κ.Κ. Λάρισας). Η εν λόγω υπόθεση παραδεκτώς και αρμοδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 Ν. 3251/2004 εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, στην περιφέρεια του οποίου, και ειδικότερα στον Αλμυρό Μαγνησίας, συνελήφθη ο εκζητούμενος, ο οποίος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στις δικαστικές αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος. Πρέπει, συνεπώς, να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 του Ν. 3251/2004, όπως ισχύει σήμερα και 436 επ. νέου ΚΠΔ.

       Στην κρινομένη υπόθεση από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που υπάρχουν στη δικογραφία, και εκείνα που ο συνήγορος του εκζητούμενου προσκόμισε στο Δικαστήριο, σε συνδυασμό και με όσα εξέθεσαν προφορικώς ο εκζητούμενος και ο συνήγορός του, τα οποία καταχωρήθηκαν στα πρακτικά, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με το από 25-10-2021 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που εκδόθηκε από τις Δικαστικές Αρχές της Γερμανίας και δη, τον Δικαστή του Ειρηνοδικείου της πόλης Άαχεν (Amtsgericht Aachen), κατά του υπηκόου Eλλάδος, (επ.) K. A. του K., που γεννήθηκε στις 6-5-1984 στο V της Αλβανίας, κατοίκου Σ. Μαγνησίας, ζητείται να συλληφθεί ο ανωτέρω εκζητούμενος και να προσαχθεί ενώπιον της ως άνω δικαστικής αρχής που εξέδωσε το συγκεκριμένο ένταλμα, προκειμένου να ασκηθεί δίωξη και να δικαστεί αυτός ως φυσικός αυτουργός της αξιόποινης πράξης της «απάτης βαριάς μορφής σε τρεις περιπτώσεις» σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 263 εδάφιο 1, εδάφιο 3 αριθμός 1, 53 του γερμανικού Ποινικού Κώδικα», που τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης δεκαπέντε (15) ετών. Η αξιόποινη συμπεριφορά του εκζητούμενου και οι ειδικότερες περιστάσεις τέλεσης της αξιόποινης πράξης που του αποδίδεται, συνίσταται, σύμφωνα με το προαναφερόμενο Ένταλμα σύλληψης, στο ότι «1. Ο καταζητούμενος παρήγγειλε ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας BlitzUG, κατά τα μέσα του μήνα Μαΐου 2021, από την εταιρία Mobau Wirtz und Classen GmbH, στην πόλη Heinzberg, οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 32.255,24 ευρώ. Λόγω της σ΄ αυτόν διατεθείσας πιστωτικής γραμμής με ανώτατο όριο το ποσό των 1.000,00 ευρώ, ο ανωτέρω δεσμεύτηκε να προκαταβάλλει το ήμισυ του ποσού. Ο καταζητούμενος κατέβαλε στις 25.03.2021 ποσό ύψους 15.300,00 ευρώ σε μετρητά. Συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους συνεργάτες της εταιρίας Mobau να εξοφληθεί το υπόλοιπο ποσό μέσω χρεωστικής είσπραξης από τον τραπεζικό λογαριασμό του καταζητούμενου με IBAN DE 48 3126 3359 6505 0605 0650 16. Τα εμπορεύματα παραδόθηκαν κανονικά στον από τον καταζητούμενο μισθωμένο επαγγελματικό χώρο στη διεύθυνση Bernhard-Hahn-StraBe 18-20, 41812 Erkelenz. Τα εμπορεύματα μεταφορτώθηκαν από αυτό το σημείο  και μεταφέρθηκαν στην αλλοδαπή. Στην συνέχεια απέτυχε η εταιρία Mobau να εισπράξει το υπόλοιπο ποσό ύψους 16.955,24 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό του καταζητούμενου, καθότι αυτός δεν παρουσίαζε την αντίστοιχη κάλυψη. Στον καταζητούμενο ήταν ήδη κατά την παραγγελία γνωστό ότι λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και κάλυψης του τραπεζικού λογαριασμού του δεν ήταν σε θέση να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό. 2. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο καταζητούμενος παρήγγειλε από την εταιρία SSW Dach&Holz GmbH, στην πόλη Heinzberg, οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 44.485 ευρώ. Συμφωνήθηκε ότι πρέπει να προκαταβληθεί ένα ποσό ύψους 12.000 ευρώ. Ο καταζητούμενος κατέβαλε το ποσό αυτό σε μετρητά και στη συνέχεια παρέλαβε τα παραγγελθέντα υλικά σε δύο παραδόσεις στις 01.04.2021 και στις 08.04.2021. Και σε αυτή την περίπτωση συμφωνήθηκε να εισπραχθεί το υπόλοιπο ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό του καταζητούμενου, κάτι το οποίο, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν, λόγω έλλειψης κάλυψης. Στον καταζητούμενο ήταν ήδη κατά την παραγγελία γνωστό ότι δεν ήταν σε θέση να εξοφλήσει πλήρως το ποσό για τα παραγγελθέντα υλικά. Στην εταιρία προκλήθηκε ζημία ύψους 32.482,0 ευρώ. 3. Ο καταζητούμενος μίσθωσε στις 19.04.2021 από την εταιρία Wertz στην πόλη Aachen επτά αυτοκινούμενα οχήματα χειρισμών. Για το όχημα με αριθμό πλαισίου (FIN) FG35N EF13FL-50101 προκαταβλήθηκε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. Κατά τα λοιπά συμφωνήθηκε η εξόφληση σε δόσεις, τις οποίες ο καταζητούμενος – όπως από την αρχή ήταν η πρόθεσή του – δεν κατέβαλε, καθότι από την αρχή είχε την πρόθεση να παραλάβει τα οχήματα και να τα χρησιμοποιήσει για δικούς του σκοπούς δίχως να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά. Τα μη εξοφλημένα ποσά μίσθωσης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 30.709,70 ευρώ. Μέσω της μη επιστροφής των οχημάτων εκτός αυτού προκλήθηκε μία ζημία ύψους 38.200,00 ευρώ. Ο καταζητούμενος επιδίωκε μέσω αυτής της συμπεριφοράς να αποκτήσει μια πηγή εσόδων κάποιας διάρκειας και κάποιου ύψους». Η πράξη για την οποία διώκεται ο εκζητούμενος, σύμφωνα με την προαναφερθείσα περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης αυτής, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται κατά το γερμανικό δίκαιο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 263 εδάφιο 1, εδάφιο 3 αριθμός 1, 53 του γερμανικού Ποινικού Κώδικα» με μέγιστη ποινή φυλάκισης δεκαπέντε (15) ετών, συνιστά πράξη που είναι αξιόποινη και κατά το ελληνικό δίκαιο και τιμωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 386 παρ. 1 εδ. α΄ του Ποινικού Κώδικα, με ποινή φυλάκισης, ήτοι ποινή φυλάκισης με ανώτατο όριο τουλάχιστον δώδεκα μηνών, και χρηματική ποινή, επιπλέον δε η πράξη αυτή εμπίπτει σε εκείνες τις πράξεις, για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3251/2014, επιτρέπεται η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου, με μόνη την προϋπόθεση να τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τριών ετών ως προς το ανώτατο όριό τους, προϋπόθεση η οποία κατά τα παραπάνω συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση. Εξάλλου, το ένδικο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης φέρει ημεροχρονολογία έκδοσης, όνομα και υπογραφή του δικαστού που το εξέδωσε και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 2 του νόμου 3251/2004 και συγκεκριμένα: α) την ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου, β) όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος, γ) μνεία του τοπικού εντάλματος σύλληψης, στο οποίο βασίστηκε η έκδοση του ένδικου ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, δ) τη φύση και το νομικό χαρακτηρισμό του εγκλήματος που αποδίδεται στον εκζητούμενο, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης των εγκλημάτων, στις οποίες περιλαμβάνεται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητούμενου στην αξιόποινη πράξη, στ) το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και συνεπώς, πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους της τυπικής νομιμότητάς του κατά το Ν. 3251/2004. Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν είναι αναγκαία η παράθεση άλλων πλην των αναγραφόμενων και απαιτούμενων από το νόμο στο ένδικο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης στοιχείων, αφού προκειμένου περί υπόθεσης που από άποψη ποινικής διαδικασίας βρίσκεται στο στάδιο των ερευνών πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης, αυτά θα συμπληρωθούν από την αιτούσα την έκδοση δικαστική αρχή με την ολοκλήρωση των ερευνών αυτών, ενώ η παράθεση στοιχείων σχετιζόμενων με τη βασιμότητα της αποδιδόμενης στον εκζητούμενο κατηγορίας, δεν είναι αναγκαία, καθόσον δεν συγχωρείται στο Δικαστικό Συμβούλιο του Κράτους που επιλαμβάνεται της έρευνας της σχετικής αίτησης να προβεί στην εξέταση της βασιμότητας της αποδιδόμενης στον εκζητούμενο κατηγορίας και συνεπώς ούτε και στην ύπαρξη ή όχι στοιχείων ενοχής του, διότι αυτή ανήκει στην αρμοδιότητα του κράτους που ζητεί την έκδοση και άλλωστε τα ως άνω στοιχεία δεν αποτελούν καν περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης κατ` άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 3251/2004 (ΑΠ 481/2020, ΑΠ 305/2018, ΑΠ 522/2015, ΑΠ 1309/2009, ΑΠ 822/2008 ΤΝΠ Νόμος) και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του εκζητούμενου ότι αυτός δεν έχει σχέση με την πράξη για την οποία εκδόθηκε το ένδικο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, διότι κατά το κρίσιμο χρόνο τέλεσης της πράξης ο ίδιος διέμενε και εργαζόταν στην Αγγλία, δεν δύναται να ερευνηθεί από το παρόν Δικαστικό Συμβούλιο. Εξάλλου, κατά του εκζητούμενου Έλληνα υπηκόου δεν έχει ασκηθεί στην Ελλάδα ποινική δίωξη για τις ίδιες πράξεις, περαιτέρω δε η διαμεταγωγή του στην Ελλάδα προκειμένου να εκτίσει την ποινή που ενδεχομένως θα του επιβληθεί, διασφαλίζεται με την διαβεβαίωση του Προϊσταμένου Ανώτερου Εισαγγελέα της πόλης Άαχεν προς τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, επί πλέον δε, ουδεμία συντρέχει, στην προκείμενη υπόθεση, των περιπτώσεων της υποχρεωτικής ή δυνητικής μη εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 Ν. 3251/2004, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το Ν. 4596/2019. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ώστε να επιτραπεί η εκτέλεση του πιο πάνω Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης στην Ελλάδα. Επομένως, πρέπει να διαταχθεί η εκτέλεση αυτού, αλλά να τεθεί ρητά ο όρος ότι μετά την τυχόν καταδίκη του, ο εκζητούμενος θα διαμεταχθεί στην Ελλάδα ώστε να εκτίσει στην Ελλάδα τη στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας που θα απαγγελθεί εναντίον του στο κράτος έκδοσης του εντάλματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

       Δικάζει με παρόντα τον εκζητούμενο K. A. του K., που γεννήθηκε στις 6-5-1984 στο V της Αλβανίας, κατοίκου Σ. Μαγνησίας και ήδη κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, δυνάμει της υπ’ αριθ. 126/15-112021 εντολής κράτησης του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

        Αποφαίνεται ότι το εκζητούμενο πρόσωπο που αναφέρεται στο από 25-10-2021 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του Ειρηνοδικείου του Άαχεν είναι το ίδιο με αυτό που ζητείται.

        Διατάσσει την εκτέλεση του από 25-10-2021 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του Ειρηνοδικείου του Άαχεν εναντίον του ως άνω εκζητούμενου, προκειμένου να παραδοθεί αυτός στη δικαστική αρχή, η οποία εξέδωσε το ένταλμα, για να δικαστεί για τις αξιόποινες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στο ένταλμα αυτό, με τον όρο ότι μετά την τυχόν καταδίκη του, ο εκζητούμενος θα διαμεταχθεί στην Ελλάδα, ώστε να εκτίσει στην Ελλάδα τη στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, που τυχόν θα απαγγελθεί εναντίον του στο κράτος έκδοσης του εντάλματος.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στη Λάρισα, στις 24 Νοεμβρίου 2021 και δημοσιεύθηκε, στις 24 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.50 μ.μ.

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης, ο συνήγορος του εκζητούμενου, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, ζήτησε να αφεθεί ο εκζητούμενος ελεύθερος, έως ότου εκδοθεί, καθόσον είναι Έλληνας υπήκοος και γνωστής διαμονής, πρότεινε δε την εξέταση ενός μάρτυρα, προς απόδειξη του τόπου μόνιμης κατοικίας του εκζητούμενου, παραδίδοντας τα στοιχεία του στην Πρόεδρο.

Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του μάρτυρα απόδειξης και βρέθηκε παρών ο Κ. Κ..

Στη συνέχεια προσήλθε ο μάρτυρας απόδειξης, ο οποίος αφού ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για τα στοιχεία της ταυτότητάς του, απάντησε ότι ονομάζεται           Κ. Κ. του Τ, κάτοικος Σ. Μαγνησίας. Κατόπιν, αφού επικαλέστηκε την τιμή και τη συνείδησή του κατ’ άρθρο 219 Κ.Π.Δ., (όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 4620/2019), εξεταζόμενος κατέθεσε ότι:

Μένω 30 χρόνια στη Σ. Μένει μαζί μας ο γιος μας. Τον Οκτώβριο 2021 ήρθε εδώ ο γιος μου. Το 2020 πήγε στην Αγγλία και γύρισε τον Οκτώβριο 2021. Δεν είναι παντρεμένος ο γιος μου. Όταν έρχεται στην Ελλάδα μένει μαζί μας. Το 2019 δούλευε ως εργάτης στη Γερμανία. Μαζί μας έμενε πριν πάει στη Γερμανία.

 Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, πρότεινε την περαιτέρω κράτηση του εκζητούμενου, καθόσον υπάρχει κίνδυνος διαφυγής.

Ο συνήγορος του εκζητούμενου, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, είπε ότι ο εκζητούμενος έχει την πρόθεση να εμφανιστεί αυτοβούλως για να δικαστεί ενώπιον των αρμοδίων Αρχών της Γερμανίας, όποιους περιοριστικούς όρους κι αν του θέσει το παρόν Συμβούλιο, εμμένοντας στο αίτημά του για αποφυλάκιση του εκζητούμενου.

Κατόπιν, το Συμβούλιο, μετά από διάσκεψη στο ιδιαίτερο δωμάτιο διασκέψεων, κατάρτισε και δια της Προέδρου δημοσίευσε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση την ταυτάριθμη απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Το αίτημα του εκζητουμένου να αρθεί η κράτησή του, άλλως να αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους, ακόμη κι αν εκτιμηθεί ως ιδιαίτερο αίτημα του υπό παράδοση, είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο, διότι μετά την έκδοση της απόφασης για την παράδοσή του στις γερμανικές Αρχές ακολουθείται η τεχνική διαδικασία μεταγωγής του, η οποία δεν μπορεί να εξαρτάται από την εκ νέου ανεύρεση του εκζητούμενου προσώπου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την περαιτέρω κράτηση του εκζητούμενου που διατάχθηκε με την υπ’ αριθ. 126/15-11-2021 εντολή κράτησης του Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας μέχρι την προσαγωγή του στην αρμόδια δικαστική αρχή της Γερμανίας, εφόσον δεν κρατείται για άλλη αιτία στην Ελλάδα.

            Παραγγέλλει τη διαβίβαση της δικογραφίας στον Εισαγγελέα Εφετών για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου ανακοίνωσε στον εκζητούμενο την παραπάνω απόφαση, καθώς και ότι αυτός έχει δικαίωμα να την προσβάλλει με έφεση εντός της νόμιμης προθεσμίας από τη δημοσίευσή της και στη συνέχεια έλυσε τη συνεδρίαση.

             ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του στη Λάρισα, στις 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ