Ιατρική αμέλεια προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος, ενδείξεις παραπομπής από ορθότερο χαρακτηρισμό της αμέλειας

Ελληνική Δημοκρατία

Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Αριθμός 86/2021

                                                  ΔΙΑΤΑΞΗ

                           Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αφού λάβαμε υπ’ όψη την  προσφυγή της Θ. Τ. κατά του με ΑΒΜ ……. κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, με το οποίο παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας στη δικάσιμο της ……….2021 για την πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια  (αρθρ.26, 28, 302παρ.1 ΠΚ) και εκθέτουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 322 ΚΠΔ:

1. Ο κατηγορούμενος, που κλητεύθηκε απευθείας με κλητήριο θέσπισμα στο ακροατήριο του τριμελούς πλημμελειοδικείου, έχει δικαίωμα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, να προσφύγει στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος.

2. Η προσφυγή ασκείται με τον τρόπο, που προβλέπεται στο άρθρο 474. Αν η έκθεση γίνει ή το δικόγραφο κατατεθεί σε άλλο γραμματέα ή στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής ή στον διευθυντή των φυλακών, ειδοποιείται αμελλητί ο γραμματέας της εισαγγελίας πρωτοδικών, που εξέδωσε το κλητήριο θέσπισμα και του αποστέλλεται αμέσως η έκθεση ή το δικόγραφο. Αν η προσφυγή ασκείται μέσω αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στην έκθεση ή στο δικόγραφο. Στην έκθεση ή το δικόγραφο πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι, για τους οποίους ασκείται η προσφυγή. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του δημοσίου ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών. Όταν η προσφυγή ασκείται από περισσότερους κατηγορουμένους, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο. Σε περίπτωση που ο εισαγγελέας εφετών κάνει δεκτή την προσφυγή διατάσσει και την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτό.

3. Ο εισαγγελέας των εφετών μπορεί: α) να απορρίψει την προσφυγή, β) να κάνει δεκτή την προσφυγή, οπότε διατάσσει την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστικό συμβούλιο, γ) να προβεί σε μία από τις παραπάνω ενέργειες, αφού προηγουμένως διατάξει προανάκριση για την συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού με τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων. Η διάταξη του εισαγγελέα εφετών που απορρίπτει την προσφυγή επιδίδεται στον κατηγορούμενο σύμφωνα με τα άρθρα 155 κ.ε.. Αν από την επίδοση έως την δικάσιμο, που ορίστηκε αρχικά, μεσολαβεί τουλάχιστον το μισό της προθεσμίας, που χρειάζεται για την κλήτευση, ο κατηγορούμενος έχει υποχρέωση να εμφανιστεί σε αυτήν για να δικαστεί χωρίς άλλη κλήτευση.

Περαιτέρω  πρέπει να σημειωθεί ότι από τις διατάξεις των άρθρων 27 επ. 43, 49 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των άρθρων 57 επ. 246 επ. 250, 321 ΚΠΔ συνάγεται ότι το δικαστήριο (καθώς και το Συμβούλιο) μπορεί να αποφαίνεται μόνο για την πράξη για την οποία ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα ποινική δίωξη, όχι δε για κάποια άλλη, έστω και συναφή, αλλιώς παράγεται απόλυτη ακυρότητα, κατά το άρθρο 171 παρ. 1β ΚΠΔ, λόγω ανεπίτρεπτης μεταβολής της κατηγορίας που υπάρχει και όταν η πράξη για την οποία διώχθηκε και παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος, είναι διαφορετική, κατά χρόνο, τόπο και λοιπές ιστορικές περιστάσεις τελέσεως, από εκείνη για την οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος. Τέτοια ανεπίτρεπτη μεταβολή κατηγορίας δεν υπάρχει όταν το δικαστήριο προσδιορίζει ακριβέστερα τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν τον τρόπο τελέσεως της πράξεως και ειδικότερα όταν προσδιορίζει ακριβέστερα, κατά τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία, τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αμέλεια του κατηγορουμένου (ΑΠ 183/2006 Ποιν.Δικ. τεύχος Φεβρουαρίου 2007, σελ.131 επ.).

Η επίδοση του προσβαλλόμενου κλητηρίου θεσπίσματος στην προσφεύγουσα έλαβε χώρα στις 29-9-2021, όπως προκύπτει από το οικείο αποδεικτικό επίδοσης του αστυνομικού του Α.Τ …….. Η προσφυγή ασκήθηκε την 1η-10-2021 από τη δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας………., η οποία ήταν εφοδιασμένη με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο από την προσφεύγουσα  Θ. Τ.  Επομένως η προσφυγή της είναι εμπρόθεσμη, ενώ για τούτη συντάχθηκε σχετική έκθεση στο Κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, που υπογράφηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της προσφεύγουσας  προσφεύγοντες και τη Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Γ. Λ. Επίσης σε αυτή αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται η ακύρωση του πιο πάνω κλητηρίου θεσπίσματος. Ειδικότερα η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας προέβη σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ότι από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας δεν προκύπτουν ενδείξεις για την παραπομπή της σε δίκη. Τέλος για την προσφυγή κατατέθηκε ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 150 ευρώ κατά το άρθρο 322 ΚΠΔ με κωδικό ………. Επομένως η προσφυγή είναι τυπικά δεκτή και πρέπει να εξεταστεί ως προς τη βασιμότητά της.

 Το κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, με το οποίο η προσφεύγουσα παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, έχει ως εξής:

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας (καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα, ανώμοτες καταθέσεις υπόπτων) προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος της προσφεύγουσας, για την πράξη, για την οποία συντάχθηκε το προσβαλλόμενο κλητήριο θέσπισμα. Ειδικότερα από το ανωτέρω αποδεικτικό υλικό προκύπτει ότι ο Α. Π. (γεννηθείς το έτος …..) στις 27-12-2018 προσήλθε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με δυσφορία στην κοιλιακή χώρα. Ο ίδιος είχε βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, αφού είχε υποστεί ορχεκτομή δεξιά με βουβωνικούς λεμφαδένες, αντιμετώπιζε επιληπτικά επεισόδια, είχε χειρουργηθεί για υδροκήλη δεξιά και λάμβανε χημειοθεραπεία ακολουθώντας σχετικά ιατρικά πρωτόκολα. Αρχικά εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου έγινε η πρώτη εκτίμηση της κατάστασής του. Μάλιστα κατά την παραμονή του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε αυξημένους σφιγμούς (125/ανά λεπτό), εμφάνιζε άλγος κοιλίας, τα  δε συμπτώματά του ήταν σχετικά με επίσχεση αερίων και κοπράνων. Ακολούθως μεταφέρθηκε στην ογκολογική κλινική, όπου στις 16.59 τον παρέλαβε η προσφεύγουσα, η οποία ως ειδικευόμενη ιατρός εκτελούσε παράλληλη εφημερία στην εν λόγω κλινική μαζί με την αιματολογική κλινική. Το ότι η προσφεύγουσα παρέλαβε για φροντίδα τον ανωτέρω ασθενή στα πλαίσια των καθηκόντων της ως εφημερευούσας ιατρού της ογκολογικής κλινικής προκύπτει από την κατάθεση της ιατρού Α. Μ., η οποία εκτελούσε καθήκοντα εφημερεύουσας ιατρού κατά το πρωϊνό ωράριο στις 27-12-2018. Ακόμη τούτο προκύπτει και από την επισυναφθείσα σε φωτοαντίγραφο καρτέλα εισαγωγής ασθενών στην ογκολογική κλινική. Στην εν λόγω καρτέλα αποτυπώνεται ως χρόνος εισαγωγής η ώρα 16:59 και ως λόγος εισαγωγής η ουδετεροπενία. Η προσφεύγουσα μερίμνησε για τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας στον Α. Π., από την οποία διαπιστώθηκε εικόνα κολίτιδας με ταυτόχρονη αέρα ενδοπεριτοναϊκά και σε υποτμηματικές ενδοηπατικές φλέβες. Στη συνέχεια εισήχθη στο χειρουργείο και απεβίωσε κατά τη διάρκεια της αναισθησίας από σηπτική καταπληξία, καρδιακή ανακοπή, ισχαιμική κολίτιδα. Ωστόσο η προσφεύγουσα ενημέρωσε τον ειδικό χειρουργό του ανωτέρω Νοσοκομείου  Γ. Χ. στις 20:00 έως 20:30 στις 27-12-2018, ενώ περαιτέρω με βάση την εικόνα που είχε ο Α. Π. κατά την ώρα που η ίδια τον παρέλαβε στην ογκολογική κλινική (δηλαδή στις 17.00) την πιο πάνω ημέρα με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τα διδάγματα της  κοινής πείρας έπρεπε αφενός μεν να μεριμνήσει για την μεταφορά του στη χειρουργική κλινική και αφετέρου για τη γρηγορότερη ενημέρωση του χειρουργού. Τούτο μπορούσε να επισπεύσει την εισαγωγή του Α. Π. στο χειρουργείο, στοιχείο κρίσιμο για την έκβαση της υγείας του και τελικά για το επελθόν αποτέλεσμα του θανάτου του, αφού θα ήταν δυνατό να προληφθούν τα αίτια του θανάτου του. Κατά συνέπεια, μπορεί να γίνει λόγος ότι από  τον ακριβέστερο προσδιορισμό των περιστατικών, που αφορούν την αμέλειά της, προκύπτουν με βάση τα προαναφερθέντα ενδείξεις, που δικαιολογούν την παραπομπή της σε δίκη για την προαναφερθείσα πράξη, ώστε τελικά από την ακροαματική διαδικασία (που είναι η αναγκαία δικονομική οδός) να κριθεί τυχόν ενοχή της. Με βάση τα προαναφερθέντα, η προσφυγή δεν είναι βάσιμη στην ουσία της και πρέπει να απορριφθεί, ενώ πρέπει να διαταχτεί η κατάπτωση υπέρ του δημοσίου του παραβόλου (ποσού 150 ευρώ), που κατέθεσε η προσφεύγουσα.

                                ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δεχόμαστε τυπικά και απορρίπτουμε στην ουσία την προσφυγή της Θ. Τ. κατά του με ΑΒΜ….. κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, με το οποίο παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας στη δικάσιμο της ….. για την πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια  (αρθρ.26, 28, 302 παρ.1 ΠΚ).

-Παραγγέλλουμε την επίδοση αντιγράφου της παρούσας στην προσφεύγουσα, η οποία, αν από την επίδοση έως την δικάσιμο, που ορίστηκε (……), μεσολαβήσει τουλάχιστον το μισό της προθεσμίας, που χρειάζεται για την κλήτευση της (οκτώ ημέρες), έχει υποχρέωση να εμφανισθεί στο δικαστήριο, για να δικαστεί για την παραπάνω πράξη, χωρίς άλλη κλήτευση (άρθρο 322 παρ. 3 του ΚΠΔ).

-Διατάσσουμε την κατάπτωση υπέρ του δημοσίου του παραβόλου (ποσού 150 ευρώ),  που κατέθεσε η προσφεύγουσα.

                                                Λάρισα 22-10-2021

                                            Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας

                                               Λάμπρος Σ.Τσόγκας

                                              Αντεισαγγελέας Εφετών