Προσφυγή κατά διάταξης Εισαγγελέα Πρωτοδικών με την οποία απορρίφθηκε η έγκληση για την πράξη του βιασμού. Η προσφυγή ασκήθηκε εκπρόθεσμα και είναι απορριπτέα. Η άγνοια του δικαιώματος άσκησης προσφυγής και η αμελής τήρηση της προθεσμίας για την άσκησή της ενόψει του ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών στην προσβληθείσα διάταξή του ανέφερε ότι τούτη πρέπει να επιδοθεί στην εγκαλούσα για τυχόν άσκηση του δικαιώματος που απορρέει από το άρθρο 52 ΚΠΔ, δεν συνιστούν ανωτέρω βία. Η προσφεύγουσα δεν εκθέτει περιστατικά ανωτέρας βίας που προέκυψαν σε διάστημα προγενέστερο των 15 ημερών από την άσκηση της προσφυγής, που θα δικαιολογούσε το εκπρόθεσμο αυτής.

Ελληνική Δημοκρατία

Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Αριθμός: 13/2022

ΔΙΑΤΑΞΗ

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάβαμε υπόψη την προσφυγή της Α. Λ. του Μ. κατά της υπ’αριθμ. 373/2021 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, με την οποία απορρίφθηκε η από 24-6-2021 έγκλησή της σε βάρος του Σ. Μ. του Ι. για την αξιόποινη πράξη του βιασμού. Η προσφυγή ασκήθηκε στις 11-2-2022 από την ίδια την προσφεύγουσα με κατάθεση δικογράφου ενώπιον του αρμοδίου Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 52§1, 474 ΚΠΔ, για την οποία συντάχθηκε σχετική έκθεση επιικαλούμενη εσφαλμένη εκτίμηση και τη λανθασμένη νομική αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών. Ωστόσο η προσφυγή ασκήθηκε εκπρόθεσμα και ως εκ τούτου είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Ειδικότερα σύμφωνα με το οικείο αποδεικτικό επίδοσης η προσβαλλόμενη διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου επιδόθηκε στην προσφεύγουσα στις 10-12-2021. Πιο αναλυτικά στο αποδεικτικό επίδοσης, που υπογράφεται από τον Αρχιφύλακα του Α.Τ …. Α. Π. αναφέρεται ότι ο ίδιος μετέβη στην οδό Ρ.και Ο. Ε. Ο. αρ.. για να επιδώσει την ανωτέρω διάταξη και επειδή δεν βρήκε την προσφεύγουσα την επέδωσε στη σύνοικο Κ. Δ., η οποία, αφού παρέλαβε τη διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, υπέγραψε στη θέση της παραλαβούσας το ανωτέρω αποδεικτικό επίδοσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στην οδό Ρ. και Ο.Ε.Ο,αρ.. στεγάζεται ο ξενώνας της Διευθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου ….. για τις γυναίκες – θύματα βίας, ενώ η Κ. Δ. είναι η προϊσταμένη του Τμήματος Πρόνοιας της ανωτέρω δημοτικής υπηρεσίας. Η προσφεύγουσα εκθέτει στην προσφυγή της ότι έλαβε γνώση της επίδοσης της ανωτέρω διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου στις 7-1- 2022 και ότι λόγω της άσχημης ψυχολογικής της κατάστασης παρακολούθησε προγράμματα υποστήριξης στον ξενώνα του Δήμου, που φιλοξενούνται θύματα βίας. Μάλιστα προσκομίζει μαζί με την προσφυγή της και σχετική βεβαίωση από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου … με ημερομηνία 7-1-2022. Περαιτέρω η προσφεύγουσα εκθέτει στην προσφυγή της ότι δεν ενημερώθηκε από κάποιον ότι είχε δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή παρά μόνο από δικηγόρο στις 29-1-2022. Επίσης επικαλείται την από 2-2-2021 βεβαίωση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου …, με βάση την οποία η ίδια για το διάστημα από τις 30-11-2021 έως 20-12-2021 ήταν σε καραντίνα λόγω νόσησης από Covid 2019. Ωστόσο ακόμη και να θεωρηθεί ότι η προσφεύγουσα έλαβε γνώση της επίδοσης της προσβαλλόμενης διάταξης στις 7-1-2022, πάλι η προσφυγή της είναι εκπρόθεσμη, ως ασκηθείσα πέραν των 15 ημερών από την ημέρα, που έλαβε πραγματικά γνώση της, ενώ δεν προκύπτει η ανώτερη βία ως λόγος για το εκπρόθεσμο της άσκησης της προσφυγής, Τούτο διότι η προσφεύγουσα για το διάστημα από τις 7-1-2022 έως τις 27-1-2022, οπότε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 ΚΠΔ, θα άρχιζε να μετρά η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών για την άσκηση της προσφυγής δεδομένου ότι τούτη ασκήθηκε στις 11-2-2022, δεν επικαλείται και δεν αποδεικνύει περιστατικό ανωτέρας βίας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει λόγος ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της αρχής “ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα”, που διέπει την άσκηση των ενδίκων μέσων. Ειδικότερα η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε ιατρική βεβαίωση ότι βρισκόταν σε ψυχική και σωματική κατάσταση, που της απέκλειε τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά το διάστημα από τις 7 έως 27-1-2022. Αντίθετα η ίδια επικαλείται ότι δεν της εξήγησε κάποιος ότι είχε δικαίωμα άσκησης προσφυγής και τούτο το πληροφορήθηκε μόλις στις 29-1-2022 από δικηγόρο. Πρέπει ακόμη να αποσαφηνιστεί ότι η βεβαίωση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου …. για παρακολούθηση προγραμμάτων ψυχικής υποστήριξης έχει ημερομηνία τις 7- 1-2022, δηλαδή πολύ νωρίτερα από τις 27-1-2022, οπότε θα άρχισε να μετρά η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών σε περίπτωση που συνέτρεχε ανώτερη βία, δεδομένου ότι η προσφυγή ασκήθηκε στις 11-2-2022. Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι με βάση τη νομολογία η άγνοια του δικαιώματος άσκησης ενδίκου μέσου και η αμελής συμπεριφορά στην τήρηση των προθεσμιών για την άσκησή του δεν συνιστά ανώτερη βία (βλ. σχετ. ΑΠ 1014/2017 δημοσιευθείσα στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Δ.Σ.Α). Εξάλλου ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βόλου στην προσβαλλόμενη διάταξή του ανέφερε ότι παρήγγειλε την επίδοση της διάταξής του για τυχόν άσκηση του δικαιώματος του άρθρου 52 ΚΠΔ από την Α. Λ. του Μ. Με βάση όσα προεκτέθηκαν, η προσφυγή είναι εκπρόθεσμη και έτσι πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 ΚΠΔ. Επίσης πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση υπέρ του δημοσίου του παραβόλου (ποσού 250 ευρώ και με κωδικό αριθμό ….), που κατατέθηκε από την προσφεύγουσα για την προσφυγή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Απορρίπτουμε την προσφυγή της Α. Λ. του Μ. κατά της υπ’αριθμ. 373/2021 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

-Διατάσσουμε την κατάπτωση υπέρ του δημοσίου του παραβόλου (ποσού 250 ευρώ), που κατέθεσε η προσφεύγουσα.

       Λάρισα 3-3-2022

                         Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας

                              Λάμπρος Σ.Τσόγκας

                            Αντεισαγγελέας Εφετών