Προσφυγή κατά κλητ. θεσπίσματος 322 ΚΠΔ η επιρροή της μη νομότυπης υποβολής έγκλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Αριθμός Διάταξης:

ΔΙΑΤΑΞΗ

Η Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας

Αφού λάβαμε υπόψη την υπ’ αριθμ. 5/25-11-2020 προσφυγή των: 1) Δ. Α. 2) Σ. Α. και 3) Γ. Α., κατοίκων Λάρισας, κατά του υπ’ αριθμ. ΕΓΤ-20/169 με ΑΒ.Μ. Ε2019/102 κλητηρίου θεσπίσματος της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λάρισας, με το οποίο αυτοί παραπέμφθηκαν με απ’ ευθείας κλήση στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας στη δικάσιμο της 25-1-2021 προκειμένου να δικαστούν ως υπαίτιοι ο μεν πρώτος του πλημμελήματος της καταδολίευσης δανειστών ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, οι δε λοιποί του πλημμελήματος της συνέργειας στην ανωτέρω πράξη (άρθρα 47, 397 παρ.3-1 ΠΚ).

Η προαναφερόμενη προσφυγή τυγχάνει εμπρόθεσμη, καθόσον ασκήθηκε εντός της νόμιμης 10ήμερης  προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 322 παρ.1 ΚΠΔ, δοθέντος ότι η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος έγινε στις 17-11-2020 και 18-11-2020 αντίστοιχα και η άσκηση της υπό κρίση προσφυγής στις 25-11-2020. Περαιτέρω η προσφυγή τυγχάνει νόμιμη κατά τα λοιπά, καθόσον ασκήθηκε από τους προσφεύγοντες ενώπιον του αρμοδίου γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας η δε σχετική έκθεση περιέχει τα κατά νόμο στοιχεία όπως και τους λόγους της προσφυγής και πρόδηλο είναι το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων προς άσκηση αυτής, αφού επιδιώκουν την δια βουλεύματος απαλλαγή τους από την προαναφερόμενη κατηγορία και παραδεκτή καθόσον ασκείται από τους κατηγορούμενους που παραπέμπονται με απευθείας κλήση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για πλημμέλημα υπαγόμενο στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα του δικαστηρίου αυτού. Επιπλέον οι προσφεύγοντες (κατ’ άρθρο 322 παρ. 2 του νέου ΚΠΔ), έχουν καταθέσει ως υποχρεούνται, για το παραδεκτό της προσφυγής τους, υπέρ του Δημοσίου παράβολο ποσού 150 ευρώ, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που η προσφυγή ασκείται από περισσότερους κατηγορουμένους κατατίθεται μόνο ένα παράβολο (βλ. το υπ’ αριθμ. 359613226951 0122 0067 παράβολο).

Συνεπώς η ως άνω προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω στην ουσία της.

Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας με το προαναφερθέν  κλητήριο θέσπισμα απέδωσε τις εξής κατηγορίες: Α) Ο πρώτος κατηγορούμενος Δ. Α., στη Λάρισα στις 31-7-2017, ενώ ήταν οφειλέτης εν γνώσει του ματαίωσε ολικά την ικανοποίηση του δανειστή του, εκποιώντας στοιχεία της περιουσίας του, η δε ζημία που προκλήθηκε στο δανειστή είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Συγκεκριμένα, ενώ όφειλε στην εγκαλούσα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία “……………………..”, το συνολικό ποσό των 228.438,58€, προς εξασφάλιση της υπ’ αριθμ. 1332/28-4-2010 σύμβασης δανείου, μετά τη μη πληρωμή του οποίου είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 633/2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην εγκαλούσα το ποσό των 228.438,50€, πλέον τόκων και εξόδων, μεταβίβασε με γονική παροχή, με το με αριθμό 5968/31-7-2017 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Λάρισας Φ. Ζ., στη 2η και 3η των κατηγορουμένων (θυγατέρες του) το 50% εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου, επιφάνειας 222,70τ.μ. με ΚΑΕΚ 310810993005/0/0, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Λάρισας του δήμου Λαρισαίων, επί του οποίου έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο με αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 120,46 τ.μ, δεύτερο όροφο με αποθήκη επιφάνειας 98,98 τ.μ, και τρίτο όροφο με αποθήκη επιφάνειας 46,16 τ.μ, ματαιώνοντας έτσι εν γνώσει του ολικά την ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης της εγκαλούσας, αφού το ακίνητο αυτό ήταν το σημαντικότερο αξιόχρεο περιουσιακό του στοιχείο και η υπόλοιπη περιουσία του δεν επαρκούσε για την ικανοποίηση της εγκαλούσας , η δε ζημία που προκλήθηκε στη δανείστρια εταιρία είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Β) Η 2η κατηγορούμενη Γ. Α. και 3η κατηγορούμενη Σ. Α., πρόσφεραν με πρόθεση συνδρομή στον 1ο κατηγορούμενο Δ. Α.  κατά την τέλεση της άδικης της καταδολίευσης δανειστών ιδιαιτέρως μεγάλης ζημίας που ο τελευταίος διέπραξε , όπως αυτή ανωτέρω στο στοιχείο Α’ του παρόντος περιγράφεται και συγκεκριμένα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο, αν και γνώριζαν την προαναφερθείσα απαίτηση της εγκαλούσας και ότι με την μεταβίβαση σ’ αυτήν λόγω γονικής παροχής ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου του προπεριγραφόμενου οικοπέδου, ματαιώνεται ολικά η ικανοποίηση της, αφού ο 1ος των κατηγορουμένων δεν είχε άλλο περιουσιακό στοιχείο για την ικανοποίηση της απαίτησης του, συμβλήθηκαν με τον 1ο των κατηγορουμένων αποδεχόμενες τη γονική παροχή για την οποία συντάχθηκε η παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία ματαιώθηκε ολικά η ικανοποίηση της εγκαλούσας, η δε ζημία που προκλήθηκε στη δανείστρια εταιρία είναι ιδιαίτερα μεγάλη”.

Το αδίκημα που αποδίδεται στους προσφεύγοντες  είναι απολύτως κατ’ έγκληση διωκόμενο. Ειδικότερα κατά την διάταξη του άρθρου 405 παρ.1 εδ.α του νέου ΠΚ, “Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα …397…απαιτείται έγκληση. Αλλά και πριν την θέση σε ισχύ του νέου ΠΚ, το εν λόγω αδίκημα ήταν επίσης κατ’ έγκληση διωκόμενο (βλ. άρθρο 397 παρ.3 του προισχύσαντος  ΠΚ). Περαιτέρω κατά το άρθρο 51 παρ.1 του νέου ΚΠΔ, (άρθρο 46 του προισχύσαντος ΚΠΔ) “Αν ο παθών θέλει να ζητήσει την δίωξη αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ.2,3 και 4”. Άλλωστε στο άρθρο 42 παρ. 2 ΚΠΔ ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι η μήνυση γίνεται απ` ευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο τον μηνυτή, είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι επί εγκλήσεως δια πληρεξουσίου (ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι δικηγόρος), στο πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο πρέπει να είναι ειδικό (και όχι γενικό) ή στην έγγραφη δήλωση πληρεξουσιότητας, πρέπει να αναφέρεται η εντολή υποβολής εγκλήσεως για ορισμένη αξιόποινη πράξη, η οποία πρέπει να εξατομικεύεται και να προσδιορίζεται κατά τα πραγματικά περιστατικά που τη στοιχειοθετούν, με τρόπο που να μην καταλείπεται αμφιβολία για την ταυτότητα της, δεν υπάρχει δε ανάγκη να χρησιμοποιείται νομική ορολογία ή να κατονομάζεται ο υπαίτιος, ένας ή περισσότεροι. Αν το πληρεξούσιο δεν είναι ειδικό, αλλά γενικό ή δεν εξατομικεύεται σ` αυτό ή στην έγγραφη δήλωση πληρεξουσιότητας και δεν προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, με τον τρόπο που αναφέρθηκε, δεν υπάρχει νόμιμη υποβολή εγκλήσεως και σε περίπτωση που το δικαστήριο χωρήσει, παρά την έλλειψη αυτή, στην έκδοση καταδικαστικής αποφάσεως, για έγκλημα που διώκεται κατ` έγκληση, υπερβαίνει την εξουσία του και ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Η` του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. ( βλ. ΑΠ 1620/2016 δημ. στη ΝΟΜΟΣ – ΑΠ 839/2015 δημ. στη ΝΟΜΟΣ – ΑΠ 70/2012 Αρμ. 2012,1133 – ΑΠ 901/2012 δημ. στη ΝΟΜΟΣ – ). Κατά συνέπεια, ειδική δεν είναι η γενική και αόριστη εντολή προς τον πληρεξούσιο να εγχειρίζει μηνύσεις, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η αξιόποινη πράξη, έστω και κατά τη γενική ορολογία του ΠΚ (βλ. ερμ. ΚΠΔ Μιχ. Μαργαρίτη, σελ. 77 – ΑΠ 376/2001 ΠοινΧρ ΝΑ,1095 – ΑΠ 635/1993 ΠοινΧρ ΜΓ,412).

Στη προκειμένη περίπτωση, κατόπιν υποβολής της από 17-7-2019 έγκλησης της εταιρίας με την επωνυμία “……………………..” σχηματίστηκε η με αριθμό Ε2019/102 ποινική δικογραφία. Η εν λόγω έγκληση υποβλήθηκε από τη δικηγόρο Λάρισας Κ. Τ. ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημ/κών Λάρισας και προς τούτο συντάχθηκε και η με ίδια ημερομηνία έκθεση εγχείρισης. Η υποβολή  της έγκλησης έγινε κατόπιν της από 15-7-2019 ειδικής εξουσιοδότησης του Δ. Ρ. (ως έχοντος την ειδική εντολή εκπροσώπησης της εγκαλούσας εταιρίας, δυνάμει της από 11-2-2019 ειδικής εξουσιοδότησης του Ξ. Β. προς αυτόν ως διευθύνοντος συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της εγκαλούσας δυνάμει των από 19-10-2018 και 27-2-2019 πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ), προς την ανωτέρω δικηγόρο Λάρισας Κ. Τ.. Από την επισκόπηση ωστόσο της ανωτέρω από 15-7-2019 εξουσιοδότησης φαίνεται ότι σε κανένα σημείο αυτής δεν καθορίζεται ειδικά η πράξη για την οποία παρέχεται στη πληρεξούσια της εγκαλούσας η εξουσία προς υποβολή της εν λόγω έγκλησης. Πλέον συγκεκριμένα στην εξουσιοδότηση, αναφέρονται αυτολεξεί τα ακόλουθα: “….ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ με την παρούσα τη δικηγόρο Λάρισας Κ. Τ….. όπως υπογράψει και καταθέσει ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημ/κών Λάρισας την έγκληση του ανωτέρω υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία “……………………..” κατά του Δ. Α., όπως δηλώσει παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας και λάβει επικυρωμένο αντίγραφο της έγκλησης που θα κατατεθεί. Και γενικά όπως προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη προς διεκπεραίωση της ως άνω εντολής που της δίδεται με την παρούσα, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητώς σε αυτήν, είναι όμως απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί η εντολή αυτή”.

Με αυτό το περιεχόμενο όμως, γίνεται σαφές ότι δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε καν στο αδίκημα για το οποίο υποβάλλεται η έγκληση, πολύ δε περισσότερο δεν εξειδικεύονται τα ειδικά στοιχεία που συνιστούν τη καταγγελλόμενη πράξη. Επίσης στην συγκεκριμένη εξουσιοδότηση δεν γίνεται αναφορά και παραπομπή σε κάποιο άλλο έγγραφο ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση και ο ακριβής καθορισμός της πράξης από την ανάγνωση του εγγράφου. Επομένως με τη συγκεκριμένη πληρεξουσιότητα δεν παρέχεται ειδική εντολή για καταμήνυση ορισμένου εγκλήματος- χωρίς βέβαια να αρκεί σύμφωνα και με όσα προεκτέθηκαν κατά το νομικό μέρος της παρούσας, η γενική και αόριστη εντολή για κατάθεση έγκλησης – και συνεπώς εφόσον η έγκληση δεν υποβλήθηκε νομότυπα από την εγκαλούσα εταιρία ,συντρέχει λόγος απαραδέκτου της ποινικής δίωξης για τα αδικήματα της καταδολίευσης δανειστή και της συνέργειας σε αυτό για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των προσφευγόντων και  παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου, ενώ περαιτέρω επισημαίνεται ότι παρέλκει η εξέταση της ουσιαστικής βασιμότητας των λοιπών ισχυρισμών που εκθέτουν οι  προσφεύγοντες.

Συνακόλουθα πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση προσφυγή, να ακυρωθεί το με ΑΒΜ: Ε2019/102 κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας και να εισαχθεί η υπόθεση στο Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας με τη κατά νόμο πρόταση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας. Επιπλέον πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή στους προσφεύγοντες του ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού 150 ευρώ με κωδικό  359613226951 0122 0067.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

– Δεχόμαστε τυπικά και ουσιαστικά την με αριθμό 5/25-11-2020 προσφυγή των: 1) Δ. Α. 2) Σ. Α. και 3) Γ. Α., κατοίκων Λάρισας, κατά του υπ’ αριθμ. ΕΓΤ-20/169 με ΑΒ.Μ. Ε2019/102 κλητηρίου θεσπίσματος της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λάρισας, με το οποίο αυτοί παραπέμφθηκαν με απ’ ευθείας κλήση στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας στη δικάσιμο της 25-1-2021 προκειμένου να δικαστούν ως υπαίτιοι ο μεν πρώτος του πλημμελήματος της καταδολίευσης δανειστών ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, οι δε λοιποί του πλημμελήματος της συνέργειας στην ανωτέρω πράξη (άρθρα 47, 397 παρ.3-1 ΠΚ). 

-Παραγγέλλουμε την εισαγωγή της υπόθεσης στο Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας με την κατά νόμο πρόταση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

-Διατάσσουμε την επιστροφή στους προσφεύγοντες του ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού 150 ευρώ με κωδικό   359613226951 0122 0067.

Λάρισα 14-12-2020

Η Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας

Αικατερίνη Μάτση

Αντεισαγγελέας Εφετών