Χρέη στο δημόσιο από Φοροδιαφυγή

Αναφορά κατ’ άρθρο 43 παρ. 4 τον Κ. Π. Δ. Προς τον κ. Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας

Έχω την τιμή να Σας υποβάλω την επισυναπτόμενη ποινική δικογραφία, που σχηματίστηκε δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 54864/7-10-2021 αίτησης ποινικής δίωξης του προϊσταμένου της Δ. Ο. Υ. Λάρισας αναφορικά με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο (αρ. 25 παρ. 1 περ. α του Ν 1882/1990), ως ισχύει, και Σας αναφέρω ότι δεν άσκησα ποινική δίωξη για το ως άνω αδίκημα ή για άλλη συναφή πράξη, αλλά την έθεσα στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παρ. 4 Κ. Π. Δ., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το Ν 4620/2019. Βάσει του προστιθέμενου δυνάμει του αρ. αρ. 469 παρ. 1 ΠΚ, ως ισχύει, εδαφίου γ’ της παρ. 1 του αρ. 25 του Ν 1882/1990 : «Στην αίτηση και στον πίνακα χρεών που υποβάλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του προσώπου, τα χρέη που προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικό δικαστήριο και οι σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκοι και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και τα χρέη από τα αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.». Με βάση την παραπάνω νομική σκέψη ο Άρειος Πάγος δέχεται σταθερά ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990) δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής χρέη, όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα χρεών, διότι προέρχονται από αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας : 1) εισόδημα περαίωσης (ΑΠ 120/2021 ΣΤ Τμήμα), 2) Φ.Π.Α. περαίωση Ν. 3888/2010 (ΑΠ 120/2021 ΣΤ Τμήμα), 3) Εισφορές και τέλος επιτηδεύματος Ν. 3986/2011 (ΑΠ 120/2021, ΑΠ 539/2020 ΣΤ Τμήμα, ΑΠ 257/2020, ΑΠ 343/2020 Ε’ Τμήμα, ΑΠ 656/2020 ΑΠ 690/2020 Ζ Τμήμα), 4) μη έκδοση ή έκδοση ανακριβώς των προβλεπόμενων από το Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείων κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (ΑΠ 123/2021, Ζ’ Τμήμα), 5) Ε.Τ.ΑΚ. άρθρο 13 ν. 3634/2008 (ΑΠ 257/2020), 6) Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Ε.Ε.Τ.Α. (ΑΠ 257/2020, ΑΠ 343/2020, Ε Τμήμα, ΑΠ 656/2020 Ζ’ Τμήμα), 7) Φ.Α.Π. Φ.Π. Ν. 3842/2010 (ΑΠ 257/2020, ΑΠ 818/2020), 8) ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΑΠ 257/2020, ΑΠ 343/2020, Ε Τμήμα), 9) χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ΑΠ 343/2020, ΑΠ 1320/2020 Ε Τμήμα, μάλιστα με την τελευταία απόφαση απορρίφθηκε σχετική αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, contra ΑΠ 1011/2020 Ζ” Τμήμα), 10) δήλωση φόρου εισοδήματος Ν.Π. άρθρο 45 ν. 4172/2013 (ΑΠ 343/2020), 11) πρόστιμο Κ.Β.Σ. οριστική βεβαίωση (ΑΠ 343/2020, ΑΠ 389/2020, ΑΠ 465/2020, ΑΠ 798/2020), 12) εισόδημα οριστική βεβαίωση (ΑΠ 343/2020), 13) Φ.Π.Α. τακτικός έλεγχος λόγω οριστικοποίησης (ΑΠ 343/2020), 14) εισόδημα ΠΟΑ 1037/2005 (ΑΠ 343/2020), 15) πρόστιμο εισοδήματος ν. 129/1989 (ΑΠ 343/2020), 16) εισόδημα Φ.Π. και Ν.Π. προσωρινή βεβαίωση από δήλωση (ΑΠ 436/2020, ΑΠ 465/2020, contra ΑΠ 1011/2020), 17) έκτακτη εισφορά εισόδημα Φ.Π. ν. 3758/2009 (ΑΠ 436/2020), 18) πρόστιμο Φ.Π.Α. (ΑΠ 465/2020), 19) Φ.Π.Α. οριστική βεβαίωση (ΑΠ 465/2020), 20) φόρος εισοδήματος κατόπιν εξωλογιστικού ελέγχου λόγω μη προσκόμισης βιβλίων και στοιχείων (ΑΠ 489/2020), 21) έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων (ΑΠ 555/2020), 22) μη έκδοση ή έκδοση ανακριβώς των προβλεπόμενων από το ΠΑ 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείων, κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (ΑΠ 680/2020, Ε Τμήμα), 23) Φ.Π.Α. δικαστική απόφαση (ΑΠ 828/2020, Ε Τμήμα), 24) φόρος μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. (ΑΠ 1112/2020, ΑΠ 570/2020, Ε Τμήμα). Ειδικότερα, βάσει του επισυναπτόμενου στην οικεία αίτηση ποινικής δίωξης πίνακα χρεών τα με αύξοντα αριθμό 1, 2, 3, 6, 9, και 10 χρέη αφορούν οφειλές από χρεωστικές δηλώσεις Φ. Π. Α. μέσω internet, τα με αύξοντα αριθμό 4, 7 και 12 χρέη αφορούν οφειλές εισοδήματος Φ. Π. και ειδικής εισφοράς του Ν 3986/2011 και τα με αύξοντα αριθμό 5, 8, 13 και 22 χρέη αφορούν ΕΝ. Φ. I. Α., με αποτέλεσμα, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα ως άνω, να μην δύνανται να συμπεριληφθούν ως χρέη προς τυποποίηση της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο κατ’ αρ. 25 παρ. 1 του Ν 1882/1990. Τα εναπομείναντα δε χρέη που αφορούν Ε. Δ. Ε. και έξοδα διοικητικής εκτέλεσης συνολικά ανέρχονται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και δεκαεννέα (648,19) λεπτών του ευρώ, με αποτέλεσμα ενόψει του ότι τα χρέη αυτά είναι κατά πολύ κατώτερα από το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, το οποίο αποτελεί το κατώτατο όριο για τη θεμελίωση του αξιοποίνου, να μην στοιχειοθετείται από άποψη πλήρωσης αντικειμενικής υπόστασης το υπό διερεύνηση αδίκημα. Βάσει των ως άνω, κατά την κρίση μας, δεν συντρέχει περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο (αρ. 25 παρ. 1 περ. α του Ν 1882/1990), ή για άλλη συναφή πράξη.

Παρακαλώ όπως, εφόσον συμφωνείτε, εγκρίνετε την ενέργειά μου, άλλως παραγγείλετε τις κατά την κρίση Σας δέουσες ενέργειες.

Λάρισα, 6/12/2021

Η Εισαγγελέας