Ιατρική αμέλεια προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος, ενδείξεις παραπομπής από ορθότερο χαρακτηρισμό της αμέλειας

Ελληνική Δημοκρατία Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Αριθμός 86/2021                                                   ΔΙΑΤΑΞΗ                            Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού λάβαμε υπ’ όψη την  προσφυγή της Θ. Τ. κατά του με ΑΒΜ ……. κλητηρίου θεσπίσματος …

Προσφυγή για αδίκημα καταδολίευσης δανειστών φερόμενο ως τελεσθέν από υπαλλήλους Τράπεζας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός :71/2021 Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας     Ι. Αφού λάβαμε υπόψη τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 22/2021 και …

Άρειος Πάγος 62/2020 (μη επιρροή στο ύψος ποινής η απόπειρα ή η συνέργεια στο έγκλημα για τον προσδιορισμό του εγκλήματος για το οποίο προβλέπεται η έκδοση του συλληφθέντος με ΕΕΣ, περίπτωση διάκρισης τόπου τέλεσης επιμέρους πράξεων σε αλλοδαπή και ημεδαπή, με όρο έκδοση εκζητουμένου, μετά την έκδοση απόφασης για την εκτέλεση του ΕΕΣ έχει αναλογική εφαρμογή η διάταξη άρθρου 449 παρ.4 εδ.β του ΚΠΔ

Το κρινόμενο ένταλμα περιέχει όλα τα οριζόμενα από το άρθρο δύο του Ν.3251/2004 στοιχεία της τυπικής νομιμότητας αυτού και, επιπλέον, συντρέχουν, αφενός μεν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 5 του …

Άρειος Πάγος 149/2021 (Η διαφορά μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 333 και 366 του νέου Κ.Π.Δ. Η συστημική κατάταξη του άρθρου 366 του Κ.Π.Δ. σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένης φύσεως προβλέψεις του, δεν αφήνουν περιθώρια για την απόδοση δυνητικού χαρακτήρα στις θεσπισθείσες με τις διατάξεις του ενέργειες του διευθύνοντος τη συζήτηση, ενώ, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεών του είναι αναγκαίο να έχουν προηγηθεί η ολοκλήρωση της απολογίας και η υποβολή των ερωτημάτων με αντικείμενο που προσδιορίζεται σ’ αυτές).

Η διαφορά μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 333 και 366 του νέου Κ.Π.Δ. είναι προφανής ενόψει του ότι οι διατάξεις τους εδράζονται επί διαφορετικών πραγματικών και νομικών προϋποθέσεων. Το άρθρο …

Προσφυγή κατά κλητ. θεσπίσματος 322 ΚΠΔ η επιρροή της μη νομότυπης υποβολής έγκλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  Αριθμός Διάταξης: ΔΙΑΤΑΞΗ Η Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας Αφού λάβαμε υπόψη την υπ’ αριθμ. 5/25-11-2020 προσφυγή των: 1) Δ. Α. 2) Σ. Α. και 3) Γ. …

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΕ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 206/21Λουξεμβούργο, 18 Νοεμβρίου 2021 Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στις συνεκδικαζόμενες υποθέσειςC-793/19 SpaceNet και C-794/19 Telekom Deutschland,στην υπόθεση C-140/20 Commissioner of the Garda Síochána κ.λπ. …

Αρση κατάσχεσης μεταφορικού μέσου ναρκωτικών προϋποθέσεις

Αριθμός  139/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Πολυξένη Μάρκου, Πρόεδρο Εφετών, Αλεξάνδρα Λιόλιου και Χριστίνα Ζαπάρτα (Εισηγήτρια), Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Περιπτώσεις απαραδέκτου προσφυγής κατά πραξης και διάταξης Εισ Πρωτ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός :…91/2021…………………… Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας     Ι. Αφού λάβαμε υπόψη τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 25/2021 και …

Η άμυνα κατά το νέο ΠΚ

Ελληνική Δημοκρατία Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Αριθμός 75/2021            ΔΙΑΤΑΞΗ                             Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάβαμε υπόψη την προσφυγή του Γ.Μ κατά της από 20-6-2021 και με αριθμό ΕΓ8 21-115/2020 διάταξης του …