Άρειος Πάγος 62/2020 (μη επιρροή στο ύψος ποινής η απόπειρα ή η συνέργεια στο έγκλημα για τον προσδιορισμό του εγκλήματος για το οποίο προβλέπεται η έκδοση του συλληφθέντος με ΕΕΣ, περίπτωση διάκρισης τόπου τέλεσης επιμέρους πράξεων σε αλλοδαπή και ημεδαπή, με όρο έκδοση εκζητουμένου, μετά την έκδοση απόφασης για την εκτέλεση του ΕΕΣ έχει αναλογική εφαρμογή η διάταξη άρθρου 449 παρ.4 εδ.β του ΚΠΔ

Το κρινόμενο ένταλμα περιέχει όλα τα οριζόμενα από το άρθρο δύο του Ν.3251/2004 στοιχεία της τυπικής νομιμότητας αυτού και, επιπλέον, συντρέχουν, αφενός μεν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 5 του …

Άρειος Πάγος 149/2021 (Η διαφορά μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 333 και 366 του νέου Κ.Π.Δ. Η συστημική κατάταξη του άρθρου 366 του Κ.Π.Δ. σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένης φύσεως προβλέψεις του, δεν αφήνουν περιθώρια για την απόδοση δυνητικού χαρακτήρα στις θεσπισθείσες με τις διατάξεις του ενέργειες του διευθύνοντος τη συζήτηση, ενώ, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεών του είναι αναγκαίο να έχουν προηγηθεί η ολοκλήρωση της απολογίας και η υποβολή των ερωτημάτων με αντικείμενο που προσδιορίζεται σ’ αυτές).

Η διαφορά μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 333 και 366 του νέου Κ.Π.Δ. είναι προφανής ενόψει του ότι οι διατάξεις τους εδράζονται επί διαφορετικών πραγματικών και νομικών προϋποθέσεων. Το άρθρο …

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΕ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 206/21Λουξεμβούργο, 18 Νοεμβρίου 2021 Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στις συνεκδικαζόμενες υποθέσειςC-793/19 SpaceNet και C-794/19 Telekom Deutschland,στην υπόθεση C-140/20 Commissioner of the Garda Síochána κ.λπ. …

Άρειος Πάγος 406/2020 (Απάτη ποιος είναι ευμενέστερος ΠΚ)

Μετά την δημοσίευση της προσβαλλομένης αποφάσεως και πριν την αμετάκλητη εκδίκαση της τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4619/2019 [έναρξη ισχύος 1-7- 2019], ο οποίος είναι ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο αφού πλέον το …

Άρειος Πάγος 1844/2019 (Το δικαστήριο οφείλει να επιλέξει το είδος της στερητικής της ελευθερίας ποινής, που θα επιβάλει και ακολούθως να προβεί στο διαμορφούμενο πλαίσιο στο οποίο θα γίνει η επιμέτρηση).

Η διάταξη του άρθρου 23 Ν. 4139/2013 μετά την εφαρμογή του άρθρου 463 παρ. 4 Ν.ΠΚ είναι ευμενέστερη, καθώς πλέον απειλείται για την πράξη αυτή διαζευκτικά, εκτός από την στερητική της …