Αμετάκλητη απόφαση για προδικαστικό ζήτημα κατ΄άρθρο 59 ΚΠΔ δεν δεσμεύει το δικαστήριο καθώς δεν ταυτίζεται με την πρόβλεψη του άρθρου 366 παρ. 2 ΚΠΔ

Αριθμός 19/2024 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Κωνσταντίνο Μαρτίνο (Εισηγητής) και Σταυρούλα Κουταντέλια, Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Απορρίπτεται η έφεση του εκκαλούντος κατά του βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ως απαράδεκτη. Ειδικότερα ενώ με το εκκαλούμενο βούλευμα ο εκκαλών απολύθηκε (με τον όρο της ανάκλησης) χωρίς να του επιβληθούν όροι στην προσωπική του ελευθερία, τούτος άσκησε έφεση κατά του πρωτόδικου βουλεύματος έχοντας ως λόγο ότι έπρεπε να του επιβληθούν οι περιοστικοί όροι της ένταξής του σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και της εμφάνισής του μια φορά το μήνα στο Α.Τ κατοικίας του. Ο εκκαλών αναφέρει στο δικόγραφο της έφεσής του ότι με τους ανωτέρω όρους εξασφαλίζεται η ένταξή του στη διαδικασία της απεξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες και η νομιμοποίηση της έκτισης της ποινής του στην Ελλάδα κατά το στάδιο της απόλυσης με τον όρο της ανάκλησης. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι η βασική αρχή που διέπει το ένδικο μέσο της έφεσης είναι ότι ο δικαιούμενος έχει έννομο συμφέρον για την άσκησή του.

Αριθμός 107/2023 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Ολυμπία Κορέα (Εισηγήτρια) και Δέσποινα Ευκαρπίδου, Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Υπόθεση Τεμπών. Σύγκρουση τρένων με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, απορρίπτεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 282, 286 ΚΠΔ η προσφυγή του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας.  Κρίνεται πολύ πιθανό, σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος, ακόμη και με περιοριστικούς όρους, ότι θα διαπράξει αξιόποινες πράξεις προκειμένου να συγκαλύψει το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται.

Αριθμός -55/2023 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών,Γεώργιο Βερούση (Εισηγητή) και Ελένη Τσερούλη, Εφέτες.Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου την 24π …

Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 2 ΠΚ. Έφεση κατά βουλεύματος απορριπτικού αίτησης για υφ΄ όρον απόλυση λόγω έλλειψης τυπικών προϋποθέσεων – Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις στην περίπτωση αυτή- Δεδομένα της κράτησης κατά το χρόνο πριν από την άρση λαμβάνονται υπόψη και για την ανάκληση κατά το άρθρο 108 παρ. 2 ΠΚ, αφού η κράτηση θεωρείται ενιαία με σκοπό την ολοσχερή έκτιση της ίδιας στερητικής της ελευθερίας ποινής

Αριθμός 178/2022 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ)  Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Γεώργιο Βερούση (Εισηγητή) και Μαρία Πατταϊωάννου, Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Εφαρμογή άρθρων 102, 274 ΚΠΔ στην πράξη

Περίληψη: Οι λόγοι της έφεσης του εκκαλούντος σε βάρος του παραπεμπτικού βουλεύματος είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Ειδικότερα ο πρώτος λόγος έφεσης προϋποθέτει υποβολή αυτοτελούς αιτήματος από την πλευρά του κατηγορουμένου …

Αναθεώρηση κατηγορίας: Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 317 ΚΠΔ ότι η αποδοθείσα πράξη σε βάρος του κατηγορουμένου έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα. Περαιτέρω αποφαίνεται ότι πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη σε βάρος του ενόψει της μη επίδοσης κλήσης για εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου με βάαη το επιδοθέν (ως αγνώστου διαμονής) στον κατηγορούμενο παραπεμπτικό βούλευμα. Η εκδοθείσα  από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας διάταξη για αναστολή εκδίκασης της υπόθεσης  κατ’άρθρο 432 ΚΠΔ δεν επιφέρει αναστολή της παραγραφής, αφού τούτη προϋποθέτει κακουργηματική πράξη. Η αρχικώς αποδοθείσα πράξη στον κατηγορούμενο (υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο)  ήταν κακούργημα, αλλά λόγω του ότι η αξία του αντικειμένου είναι κάτω των 120.000 ευρώ, η πράξη πια με βάση τον ισχύοντα ΠΚ (αρθρ.375 νέου ΠΚ) έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα, και συνεπώς δεν νοείται η από το άρθρο 432 ΚΠΔ αναστολή της παραγραφής. Μετά την παύση της ποινικής δίωξης καταργείται η ισχύς του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του κατηγορουμένου και διατάσσεται η απόλυση του κατηγορουμένου.

Αριθμός   45/2022 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Πηνελόπη Λέτσιου και Μαρία Παπαδοπούλου (Εισηγήτρια), Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Επανάληψη διαδικασίας κατ’ άρθ. 525 ΚΠΔ. Έννοια των νέων στοιχείων και αποδείξεων, αγνώστων στον Δικαστή, που δίκασε την υπόθεση και εξέδωσε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

Αριθμός  151/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Πολυξένη Μάρκου, Πρόεδρο Εφετών, Ευμορφίλη Παπαδοπούλου (Εισηγήτρια) και Πηνελόπη Λέτσιου, Εφέτες.- Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Έφεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για απόρριψη αίτησης υφ’όρον απόλυσης. Η τυχόν παραγραφή πειθαρχικών ποινών δεν επηρεάζει την κρίση για μη απόλυση του κρατουμένου, αφού τα περιστατικά της συμπεριφοράς για τα οποία επιβλήθηκαν οι παραγραφείσες πειθαρχικές ποινές αξιολογούνται ως εκδηλώσεις της προσωπικότητας του κρατουμένου με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Η ασθένειά του δεν επιβάλει την απόλυσή του με όρους εφόσον η κράτησή του δεν συνεπάγεται περαιτέρω επιβάρυνση της υγείας του από την αναμενόμενη που αυτή συνεπάγεται λόγω της φύσης της ως περιορισμός της ελευθερίας και τούτη τυγχάνει της απαιτούμενης ιατρικής αντιμετώπισης σε συνθήκες κράτησης. Υιοθέτηση της νομολογιακής κατεύθυνσης του ΕΔΔΑ για το ζήτημα αυτό.

Αριθμός   13/2022 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Μαρία-Μάριον Δερεχάνη, Πρόεδρο Εφετών, Αλεξάνδρα Λιόλιου (Εισηγήτρια)  και Μαρία Παπαδοπούλου, Εφέτες.- Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Εφεση κατά βουλεύματος για υφ΄όρον απόλυση. Η παραγραφή των πειθαρχικών ποινών δεν επηρεάζει την απόλυση του κρατουμένου αν από το φάκελό του προκύπτει συμπεριφορά από την οποία πιθανολογείται τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στη στάθμιση των περισταστικών της συμπεριφοράς εντός του Κ.Κ με βάση τη σοβαρότητά τους και το χρόνο που μεσολάβησε από την επίδειξη της κακής διαγωγής μέχρι το χρόνο συμπλήρωσης του διαστήματος για τη θεμελίωση δικαιώματος υφ’όρον απόλυσης. Απόρριψη της έφεσης.

Αριθμός    2/2022 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Ευαγγελία Μπάλλα (Εισηγήτρια)  και Σωτήριο Μπακαΐμη, Εφέτες.- Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών κατ΄ άρθρο 308 παρ. 1 Κ.Π.Δ. για να περατώσει την κύρια ανάκριση επί συρρεόντων κακουργημάτων αρπαγής (άρθρο 322 παρ. 1 εδ. β-α) και απόπειρας ληστείας (άρθρο 42 παρ. 1,83, 380 παρ. 1 Π.Κ.)

Αριθμός 163/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Κωνσταντία Συροπούλου (Εισηγήτρια) και Χρήστο Ματσκίδη, Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …